Nyheder

26. januar 2015

 

Hjortekær Grundejerforening ved Arne Kraglund skriver læserbrev i Det Grønne Område:

Har borgerinddragelse reel betydning?

Den 22/1 bringer DGO to af vore centrale indsigelser til planerne om at bygge på området langs Helsingørmotorvejen, nemlig omfanget af bebyggelsen samt trafikforholdene.

Når vi vil have byggehøjden nedsat fra 28 m - svarende til 8-10 etager - til 12 m, er det fordi vi ikke vil have det unikke udsyn over markerne fra Hjortekær imod Geels skov ødelagt af en 1½ km lang blok af betonklodser. Hvad det kan ende med, kan man se med byggeriet, der har rejst sig overfor Lyngby Storcenter. Der har byplanudvalget tilladt ”kun” 7 etager.  

At det ikke er tilstrækkeligt at sige ”ikke højere end DTU”, er fordi lokalplanen for DTU tillader byggeri op til 60-70 m over havniveau; dog må skorstene og teknisk udstyr rage højere op efter godkendelse fra kommunalbestyrelsen!  

Ja, men intet byggeri må være synligt i sigtelinierne fra 1,52 m over øverste trin på Eremitageslottet, vil nogen sige. Eremitageslottet ligger 40 m over havet. Lad os lægge 7 m til for at komme op i sigtelinien, som så er i kote 47. Hvordan gøres byggeri på DTU, der når kote 65, usynligt fra slottet? Traceet ligger ca. i kote 35, altså lægges der op til byggeri, der når kote 63. Det siger vi nej til og det skal blive interessant om de politikere, der er valgt til at tjene borgernes interesser, er villige til at stoppe igangværende byggeri, hvis det bliver synligt i sigtelinien.

Det er foruroligende, at formanden for byplanudvalget, Simon Pihl Sørensen (SPS), med sine udtalelser til DGO tilsyneladende allerede har taget stilling til byggehøjden før indsigelsesperioden er slut. Kan man deraf slutte, at borgerinddragelsen ikke har reel betydning?

SPS nævner også, at lavt byggeri vil gå udover det grønne. Ikke iflg vores krav, for vi forlanger bebyggelsesgraden sat ned proportionalt med højden fra 225% til 100%. Måske skal man revurdere hvor meget, der skal plastres til for at sikre det grønne.

Det er positivt, at SPS signalerer, at vi ikke skal leve med voldsom trafik på almindelige villaveje. Imidlertid  viser de trafikanalyser, der er lavet til planforslagene - efter de foreslåede trafikreguleringer og  efter etablering af en letbane – at der om 6 år vil være 3525 flere biler på Rævehøjvej og 1725 flere på Hjortekærsvej. Det er mere end en fordobling på Rævehøjvej og over 60% flere biler på Hjortekærsvej. Disse veje er i byplantermer ikke villaveje, men trafikveje, så SPS kommer ikke til at begå løftebrud. Det skal blive interessant at se, hvordan vore politikere vil sikre de 6-700 børn, som dagligt tager turen hjemmefra i Hjortekær til Trongårdsskolen på netop disse to veje.

HVIS man overhovedet skal bygge på Dyrehavgårds marker, så anbefaler vi, at man erstatter den foreslåede cykel/gangbro over motorvejen i forlængelse af Anker Engelundsvej med en vejbro med ramper til motorvejen. For dyrt siger ”eksperterne”. Det tror vi ikke på, for med den vil man kunne spare 1-1½ km intern vej mellem den del af Dyrehavegårds marker, man vil udstykke, og Rævehøjvej henholdsvis Klampenborgvej. Samtidig vil man løse rigtig mange af de trafikproblemer, der allerede er eller kommer. Og et større grønt areal kan efterlades. Mere om dette i vores indsigelse imod byplantillæg 11A.

 

 

23. december 2014 Julehilsen fra Formanden

 

Kære medlemmer

Så er det år næsten gået. Derfor en hilsen fra bestyrelsen til alle.

Vi ser frem til

-        at Vejdirektoratet kommer i gang med at bygge støjskærmen langs motorvejen. De starter til foråret, det varer hele sommeren, og den afsluttende beplantning vil ske om et år. Der er lige udgivet et nyt informationsbrev, som vi har linket til.

-        med nogen bekymring over, hvad der kommer til at ske med Dyrehavegaards marker. Byplantillægget er i høring, og der er frist for indsigelser 8. januar. Planen er, at der allerede næste år skal gennemføres lokalplanarbejde for den del af markerne, som man vil inddrage. Altså at det er der, man vil i gang først, og ikke udbygge det gamle jernbanetrace mellem motorvejen og DTU. Mere info på kommunens hjemmeside, f.eks. om trafik her:

-        med betydelig bekymring over, hvad der kommer til at ske i letbaneprojektet. VVM-redegørel-sen skal være klar til foråret, og det skulle undre, hvis ikke den tegner et positivt billede af projektet og nedtoner de negative sider, f.eks. omkostningerne for os alle. Jeg har for nylig haft fornøjelsen af den nye busbane fra Hans Knudsens Plads ind til byen. Effektivt, ingen ledninger, og så kan den jo bruges til biler, f.eks. ambulancer, i nødstilfælde. Det er sværere med skinner.

Vi konstaterer med en vis gru, at ejendomsskattebetalingen atter får et betydeligt vred opad. Det var ligesom da foreningen blev stiftet i 1924, som jeg refererede i vores novemberhilsen.

For at det ikke kun skal være sortsyn og bekymringer, så kan I begynde at glæde jer til vores næste generalforsamling. Som tidligere gjort har vi inviteret den siddende borgmester, Sofia Osmani til at fortælle, hvad hun vil gøre for Hjortekær. Sæt kryds i kalenderen den 9. april 2015.

Og endelig en gentaget anbefaling, som desværre ikke kan gives for tit. Sæt tidsur på lamper, så huset ser ud, som om der er nogen hjemme. Hold øje med naboens hus i denne mørke tid, det er højsæson for de skumle kræfter, der vil stjæle vores julehygge.

Må vi alle ønske jer en glædelig jul og et godt nytår.

På hele bestyrelsens vegne

Arne Kraglund

 

3. december 2014

 

Borgermøde vedr. byggeri på Dyrehavegårds jorder mv.
Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer til borgermøde om den kommende Kommuneplan for Dyrehavegårds jorder samt tracéet vest for Motorvejen.
Denne Kommuneplan skal muliggøre gennemførelse af Lokalplaner for Dyrehavegårds jorder for det her planlagte erhvervsbyggeri.

Borgermødet afholdes nu på mandag den 8. december kl 18.30 til 21.30. Bemærk, at mødet er flyttet til kantinen på K-Nord, Trongårdsvej 44.

Bestyrelsen opfordrer hermed alle til at komme til Borgermødet på mandag!

Trafikale udfordringer
Bestyrelsen for Hjortekær Grundejerforening samt de øvrige grundejerforeningers bestyrelser omkring Dyrehavegård har været inviteret til et møde arrangeret af LTK, hvor et konsulentfirma præsenterede forslag til trafikale ændringer, som byggeriet vil medføre.

Grundejerforeningerne fremførte generelle bekymringer vedr. den forøgede trafik og trafikstøj, idet vi i videst muligt omfang ønsker vort miljø bevaret grønt med færrest mulige trafikale gener.

Bestyrelserne er inviteret til et nyt møde den 5. januar om samme emne, hvor konsulentfirmaet vil præsentere nye forslag til løsninger for trafikproblemerne.

Bestyrelsen for Hjortekær Grundejerforening har allerede fået henvendelser fra interesserede, der vil hjælpe og stille forslag som vi kan bringe videre, men vi ønsker selvfølgelig at alle vore medlemmer deltager med indsigelser og forslag.

 

17. november 2014

 

Kære medlemmer

I dag er det 90 år siden Hjortekær Grundejerforening havde stiftende generalforsamling, den 17. november 1924. Meget vand er løbet i åen, Verden har set en del krige, jordens befolkningstal er steget fra 2 mia. dengang til 7½ mia. i dag. Kongens Lyngby havde godt 7000 indbyggere, i dag ca. 55000. Og hvad med Hjortekær?

 

Som I vil kunne tyde af vedlagte kopi fra den første side af foreningens protokol – den befinder sig nu i lokalhistorisk arkiv – var noget af det, foreningen skulle: ”… tage sig af Vejsager og Ejendomsskatter, særlig med Henvisning til den skandaløse Ansættelse af Ejendomsskyld på Ejendommene….”

 

Man var effektive dengang. Samme aften havde man valgt bestyrelse på 5 medlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer med suppleanter. Dagen efter konstituerede man sig, og en uge efter var der ekstra generalforsamling,

hvor man vedtog love for foreningen og i øvrigt vedtog ”…at Kassereren for Opkrævning af Kontingent erholder 10 % heraf…”

 

Der er mange andre pudsigheder at læse i protokollen. Et vilkårligt greb, 30. januar 1932: ”Der var til Politiet rettet Klage over at Ungdommen til Gene for Færdselen benyttede de offentlige Veje til Legeplads, og Politiet henvendte sig til en del Familier med Børn…”

”Til Sogneraadet var indsendt en Anmodning om at faa forøget Lygteantallet paa Hjortekærsvej og om at faa opsat en bænk paa hjørnet af Hjortekærsvej og Lundtoftevej”…….”Der var indløbet Svar om at man havde bevilget at opsætte to lamper, en paa hver side af Fortunfortet”….”Ligeledes var der Udkast til en Bænk paa Hjørnet og Sogneraadet udbad sig Grundejerforeningens Tilbud om et Tilskud til denne. Man vedtog at tilbyde 75 kr”.

Og senere i samme møde: ”…anmodning til Sogneraadet om Paatale at levende Hegn, som hænger for langt ud over Fortovet klippes, saa det ikke er til Gene for spadserende….”

 

Hyggelig læsning 90 år efter - trafik, uopdragne unger og hække, der generer fodgængerne. Sagde nogen moderne tider?

 

I august talte vi i bestyrelsen om, at vi i anledningen af jubilæet skulle bruge noget af formuen på at tilbyde Dyrehaven en ny bænk til opstil-ling på Mines høj – den til højre lige inden for lågen ved Hjortekæret.

Dyrehaven takkede nej, men besluttede i stedet for egen regning at opstille en bænk ved skolestien med udsigt over Hjortekær. Tak for det. Vi gemmer pengene, til vi finder noget andet at bruge dem til.

 

Til lykke med vores forening. Vi må alle hjælpe til at den kan fortsætte i mange år endnu. Der er nok at tage fat på med de kommende planer for området. Trafik, vidensvirksomheder og grønne arealer…. Vi kan i den forbindelse oplyse at kommunen har nedsat en arbejdsgruppe, hvor bestyrelsen har fået tilbudt to pladser. Gruppen skal især drøfte trafikforholdene – under forudsætningen at man gennemfører udbygningsplanerne. Vi deltager selvfølgelig for at kunne påvirke processen mest muligt.

 

De bedste hilsener

Hjortekær Grundejerforening

 

Arne Kraglund

Formand

 

22. august 2014

Støj fra Motorvejen
Der er nu lagt støjdæmpende asfalt på den sydgående del af Helsingørmotorvejen. Foreningen har spurgt Lyngby-Taarbæk Kommune(LTK), hvornår den nordgående kørebane får ny belægning, samt hvornår den lovede støjskærm fra Rævehøjvej til Vejporten bliver opsat. Det oplyses, at både støjskærm og ny belægning forventes etableret næste år.

Desværre bliver der ikke opsat støjskærm fra Vejporten og nordpå til Mølleåen, men Hjortekær Grundejerforening vil fortsat forsøge at få LTK til at opprioritere støjdæmpning her.

Regler vedr. byggeaffald mv.
Bemærk, at der skal anmeldes bygge- og anlægsaffald til LTK ved byggeopgaver på mere end 10m2  eller med mere end 1 ton affald senets 14 dage før opgaven påbegyndes. Se de detaljerede regler her på Kommunens hjemmeside:
http://www.ltk.dk/nedrivnings-og-renoveringsarbejder

Vejbelysning
Foreningen noterer med tilfredshed, at manglerne vedr. den nye vejbelysning tilsyneladende er udbedret i krydset Rævehøjvej/Hjortekærsvej samt på Vejporten.    

 

18. juni 2014

Om rensning af rendestensbrønde
Kommunen meddeler, at de enkelte grundejere på de private veje har pligt til at rense rendestensbrøndene, læs brevet her:
http://www.hjortekaer.dk/html/vejlav.html

Bemærk, at dette er IKKE indeholdt i den alm. vedligeholdelseskontrakt vedr. de private fællesveje, som nogle grundejere har med LTK.

Referat fra Generalforsamlingen
Referatet sendes til alle pr. brev, men det kan læses her:
http://www.hjortekaer.dk/html/generalforsamlingen.html

11.maj 2014

Omvisning af Eremitageslottet
Der er få ledige pladser tilbage kl 16.00 til omvisningen den 28. maj. Se vedhæftet.

Høring om letbanen. Borgermøde tirsdag den 13. maj
Lyngby-Taarbæk Kommune indbyder til borgermøde i Lyngby Kulturhus nu på tirsdag den 13. maj kl 19-21.
Alle interesserede er velkomne.

Læs mere om høringen her:
http://www.ltk.dk/hoering-om-letbanen-vvm-forhoering

Husk, at fristen for at sende indsigelse vedr. bebyggelse på Dyrehavegårds jorder er den 15. maj
Læs her:
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CMP/Hoeringer/forhoering_april_5.pdf

 

25. april 2014

Istandsættelse af private fællesveje
Kommunalbestyrelsen LTK har besluttet at følgende veje i Hjortekær skal istandsættes i 2014:

Dannebrogs Allé, Gadevangen nr. 1 - 37, nr. 2 – 36, Hjortekærbakken, Langs Hegnet fra Dannebrogs Allé til nr. 81 og Prøvekæret.

Se detaljer her: http://www.ltk.dk/istandsaettelse-af-private-faellesvej-2014

Ny affaldsordning

Lyngby-Taarbæk Kommune planlægger affaldssortering fra 2015 for alle parcelhuse, hvilket medfører store ændringer, bl.a.:
De nuværende sækkestativer bliver udskiftet med to-delte beholdere på hver 240 liter til henholdsvis madaffald og papir, tømning af affald skal nu kun foretages hver 14 dag.

LTK har derfor inviteret til borgermøder om den nye affaldsordning, det næste borgermøde er nu på mandag den 28. april på Stadsbiblioteket, vi opfordrer alle interesserede til at møde op: Se detaljer om borgermødet her: http://www.ltk.dk/ny-affaldsordning

 

14. april 2014

Omvisning af Eremitageslottet
Fik I ikke set det nyrenoverede Eremitageslot sidste år, eller vil I se det igen, så har I chancen for at deltage i en omvisning den 28. maj, om denne kontakt bestyrelsen@hjortekaer.dk

Dyrehavegårds jorder
Kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at gennemføre de arkitektplaner, der ville bevirke en total udnyttelse af stort set hele Dyrehavegårds jorder.
Derimod blev det besluttet at gennemføre en borgerhøring og et borgermøde den 7. maj vedrørende en mere begrænset udnyttelse af området.

Hjortekær Grundejerforening vil sende høringssvar, da foreningen vil fortsat kæmpe for, at Dyrehavegårds jorder bevares som et "grønt område". Vi ser her en mulighed for konstruktivt at påvirke udviklingen.

Vi opfordrer vore medlemmer til aktivt at deltage i dialogen med LTK og/eller sende kommentarer til os.

Se detaljerne på Kommunens hjemmeside her:
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/user_uploads/CMP/Hoeringer/forhoering_april_5.pdf

 

 

28. marts 2014

 

Dyrehavegård – Forhøring med borgerinddragelse vedtaget!

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at inddrage borgerne i en forhøring vedr. bebyggelse på Dyrehavegårds jorder.

De 3 arkitektforslag, der indebar en total udnyttelse af Dyrehavegårds jorder, vil tilsyneladende ikke danne grundlag for forhøringen, derimod forudsættes det, at man vil tillade begrænset bebyggelse på begge sider af Motorvejen således, at størstedelen af Dyrehavegårds jorder forbliver rekreativt område.

Det er muligt på WEB-TV at se debatten i Kommunalbestyrelsen om Dyrehavegård fra i går, klik på pkt. 15:

http://www.kommune-tv.dk/ktv/ltk/index.php?lang=dk

 

 

15. marts 2014

 

Indbrudsforsøg på Langs Hegnet
Der har desværre været forsøg på indbrud i en villa fredag eftermiddag på Langs Hegnet.

Vi må igen bede alle om straks at ringe til Politiet, hvis man observerer noget unormalt. Ser man mistænkelige forhold, f. eks. personer/biler der ikke passer ind i normalbilledet, ring da straks til Politiet på 114. Husk at skrive signalement/bilnummer ned.
Er der akut brug for hjælp, ring da 112.

Læs mere om indbrudsforebyggelse på www.stopindbrud.dk

Vejbelysningen på Vejporten
Den nye vejbelysning har givet anledning til en del klager og henvendelser fra vore medlemmer.
LTK oplyser, at DONG har erkendt, at belysningen ikke opfylder kravene på Vejporten.
Derfor vil mastehøjden dér blive forhøjet fra 5 til 7m, og der suppleres med to nye lamper.

Hjortekær Grundejerforening har endvidere bemærket overfor LTK, at det er galt med vejbelysningen andre steder end på Vejporten, f. eks. i krydset Rævehøjvej-Hjortekærsvej.
Foreningen følger op på sagen.

Dyrehavegårds jorder
Det fremgår af referatet fra Byplanudvalgets møde i denne uge, at sagen om de tre arkitektforslag, der indebærer en total udnyttelse af Dyrehavegårds jorder med bl.a. højhuse og erhverv, er sendt videre til behandling i Kommunalbestyrelsen.
Disse planer har givet anledning til flere henvendelser fra bekymrede medlemmer.
Foreningen vi følge op på sagen, og vi vil endnu engang opfordre medlemmerne til selv at kontakte Kommunalbestyrelsen eller skrive læserbreve i DGO med det formål at påvirke den politiske proces for at bevare Dyrehavegårds jorder som et grønt område.

 

 

12. marts 2014

 

Flere indbrud i Hjortekær
Det er heldigvis længe siden, vi her i foreningen har hørt om indbrud, men der har desværre igen været indbrud, denne gang på Skovsvinget. Tyvene er kommet ind ved at udtage ruder og er gået efter kontanter, sølvtøj mv., men intet ødelagt.

Vi må igen bede alle om straks at ringe til Politiet, hvis noget unormalt observeres. Ser man mistænkelige forhold, det kunne være personer/biler der ikke passer ind i normalbilledet, ring da straks til Politiet på 114. Husk at skrive signalement/bilnummer ned.

Er der akut brug for hjælp, ring da 112.

Læs mere om indbrudsforebyggelse på www.stopindbrud.dk

Parkeringsregler for Lyngby-Taarbæk
Folketinget har vedtaget en ændring af færdselsloven den 1. marts der bl.a. betyder, at det nu er forbudt at parkere delvist på fortov. Formålet med ændringen skulle være at få ens regler overalt i landets kommuner, idet nogle kommuner lokalt havde indført forbud mod parkering på fortov.

Men Lyngby-Taarbæk Kommune har netop vedtaget en bestemmelse om, at man fortsat her i kommunen kan parkere sin bil med to hjul på fortovet, hvis det ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet. 

Læs venligst de detaljerede regler for parkering i Lyngby-Taarbæk her:

http://www.ltk.dk/lovligt-parkere-med-hjul-paa-fortov

Bemærk at Færdselsloven fortsat forbyder parkering på bl.a. cykelsti, gangsti, midterrabat, helleanlæg mv.

10. marts 2014

 

Skal Dyrehavegårds jorder bebygges?

På tirsdag skal Byplanudvalget LTK tage stilling til tre arkitektforslag til bebyggelse af alle Dyrehavegårds jorder.

Forslagene kan ses på Kommunens hjemmeside og er udarbejdede på baggrund af en beslutning, som blev taget sidste år af den tidligere kommunalbestyrelse.
De tre forslag indebærer en total udnyttelse af hele området med højhuse, erhverv mv.

Foreningens holdning er, at vi fortsat bør kæmpe for at bevare Dyrehavegård som et grønt område og kæmpe imod den radikale ændring af området med bl. a. højhusbyggeri.

Vi opfordrer alle medlemmer til at orientere sig  om de meget omfattende forslag på Kommunens hjemmeside, hvor der er mange illustrative eksempler på en kommende meget tæt og høj bebyggelse (side 99).
http://www.ltk.dk/sites/default/files/uploads/public/referat_dagsorden/by_12-03-2014_dagsorden_med_bilag.pdf
Obs! 
Filen er på 34mb.

Bestyrelsen håber, at foreningens medlemmer vil bruge deres muligheder for at påvirke politikernes beslutninger om fremtiden for Dyrehavegård som et grønt område fx. ved at indsende læserbreve til DGO, tage kontakt til kommunalpolitikerne mv.

 

 

25. februar 2014

 

Hastighedskontrol på Rævehøjvej

Politiet har i dag i godt 4 timer udført hastighedskontrol på Rævehøjvej.

 

Politiet oplyser: 
Der kørte i perioden fra kl. ca. 16.30 til 21.00 208 biler fra Hjortekærsvej ad Rævehøjvej, af disse kørte 56 væsentligt mere end det tilladte 50km/t og blev fotograferet, derudover kørte 6 mere end 65km/t og kan forvente stor bøde og et klip. Højeste hastighed blev målt til 75 km/t.

 

Hastighedsgrænser i Hjortekær

I Hjortekær gælder en anbefalet max. hastighed på 40km/t.

På Rævehøjvej og Eremitageparken er der hastighedsbegrænsning på 50km/t.

 

Foreningen får ofte klager fra medlemmer, der mener, at der generelt køres for stærkt. Trafiksikkerheden har i denne sammenhæng selvfølgelig første prioritet, men også miljøhensyn, dvs. trafikstøj, har betydning, idet både trafikstøj og sandsynlighed for en alvorlig trafikulykke stiger ved forøget hastighed.

 

20. februar 2014

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00-22.00 på Trongårdsskolen.

Foredrag: Efter generalforsamlingen vil skovrider Hans Henrik Christensen fortælle om driften af Dyrehaven.

Aftenen afsluttes som vanligt med noget godt at spise og drikke.

Indkaldelse udsendes senere.

31. december 2013

Nytårsaften og Fyrværkeri

I Hjortekær har vi flere huse med stråtækte tage, dyrehold mv, hvor der gælder særlige sikkerhedsafstande.

Se de detaljerede regler her:

http://brandlyngby.dk/myndighed_fyrvaerkeri.asp

Sidste år blev en del postkasser sprængt af fyrværkeri, hvis man lader sin postkasse stå åben nytårsaften, så kan den næppe blive sprængt.

Vi ønsker alle et godt nytår!

Hilsen Bestyrelsen

3.november 2013

Vælgermøde på nettet 2013
Hjortekær Grundejerforening stillede forud for sidste kommunalvalg i 2009 en række spørgsmål til de politiske partier, spørgsmål og svar kan ses på vor hjemmeside.
Vi har i år gentaget øvelsen og har efter rundspørge hos vore medlemmer udvalgt 6 emner:
1. Letbanen
2. Dyrehavegård
3. Støj
4. Privat veje
5. Virusforskningen
6. Grundskyld

Spørgsmål og svar kan nu ses på vor hjemmeside: www.hjortekaer.dk
I har mulighed for at få ovennævnte emner uddybet ved at skrive til partierne:
bestyrelsen@hjortekaer.dk
Herefter vil jeres spørgsmål og svar blive offentliggjort.

21. oktober 2013

Mange beboere på Rævehøjvej har modtaget duplikerede skrivelser fra en ukendt afsender. Indholdet af skrivelserne varierer, men der omtales bl.a. drab, henrettelser, samt CPR-Numre på navngivne personer.
Foreningen har derfor kontaktet Nordsjællands Politi, der oplyser følgende:
Afsenderen er kendt af Politiet, men vurderes som ufarlig.
Politiet oplyser desuden, at man bør destruere skrivelserne.
Hvis man føler sig truet, bør man kontakte Politiet.

7. september 2013

Stort byggeri på Dyrehavegaards jorder?

Et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte udarbejdelse af masterplaner for byggeri på Dyrehavegaards marker. Det er sket på baggrund af en henvendelse fra en virksomhed, som har ønsket at bygge op til 75000 etagemeter. Det kan dreje sig om stort byggeri op til otte etagers højde!

I kan se debatten fra kommunalbestyrelsesmødet på KommuneTV:
http://www.kommune-tv.dk/ktv/ltk/index.php?lang=dk

Hvis I kun vil se debatten om masterplanerne, scroll da ned til punkt 20: " Lokalisering af virksomhed"

Hjortekær Grundejerforening vil fortsat arbejde for at bevare Dyrehavegaards jorder som et grønt område, læs om dette på foreningens hjemmeside:
Dyrehavegaard

1.  september 2013

Kære medlemmer

Dyrehavegårds marker

Vi gør jer opmærksom på, at helt som forudsagt starter næste fase i strategien om at få nedlagt Dyrehavegård. På dagsordenen til kommunalbestyrelsesmødet den 5. september, under overskriften ”Lokalisering af virksomhed”, se pkt. 20 (Link til Dagsorden) kan I se, at man vil indlede forhandlinger med en international virksomhed om salg af en del af arealet. Bemærk Københavns Kommune er på banen. Det betyder højst sandsynligt, at projektet er meget større end det frikøbte areal ved Trongårdsskolen kan bære. Altså ikke ”kun” et nyt gymnasium eller et plejehjem, som ikke krævede Københavnerareal.

Trods det kryptiske sprog, der er anvendt i oplægget til Kommunalbestyrelsesmødet, vil vi gøre alt, hvad vi kan, for at forhindre en lukket proces, som den vi har været vidne til op til igangsætning af byggeriet ved Lyngby Storcenter. Det kom som tyv om natten, før lokalplaner var vedtaget og anstændig og demokratisk borgerinddragelse havde fundet sted. 

Afstemningen på torsdagens Kommunalbestyrelsesmøde vil sende et signal til os om hvilke partier, der bakker op om frasalg, fordi der er en interesseret køber, og hvilke, der kan se kvaliteterne i arealet, og som minimum vil inddrage os naboer og borgere i en gennemtænkt udvikling.


Vælgermøde på nettet

Vi vil som ved sidste valg spørge partierne om en række sager relevant for Hjortekærs fremtid, så vi forhåbentlig har noget at forholde os til, når vi skal vælge ny Kommunalbestyrelse til november. Derfor beder vi om forslag fra jer senest den 14. september. Vi vil så redigere dem og sende dem til de opstillede partier, og efterfølgende lægge svarene på hjemmesiden. Spørgsmål og svar fra valgkampen 2009 kan ses her: Vælgermøde på nettet

På bestyrelsens vegne 

Arne Kraglund

Formand

7. august 2013 Kabellægning

Flere medlemmer har rapporteret om skader, problemer med reetablering mv. i forbindelse med kabellægning af EL-nettet.

DONG-Energy meddeler nu, at man altid ved skader skal kontakte DONGs hovedkontor på telefon 72 10 45 00 og bede om "Kabellægningssupport" eller sende E-mail til:
Kabelsupport@dongenergy.dk

Husk at angive et telefonnummer i dagtimerne, så DONGs tilsynsførende kan kontakte jer.

27. juni 2013. Sommerhilsen fra Formanden.

Kære medlemmer

  

Sommerferie

Man siger det gode vejr i år starter medio juli. Det glæder vi os til, selvom det ikke indtil nu har været så dårligt endda.

Hvis I rejser væk, så husk det mest simple råd imod indbrud, at huset skal se aktivt ud. Kig her for flere tip: http://www.dkr.dk/undg%C3%A5-indbrud-i-sommerferien

 

Kabellægning

Man er nu godt i gang med gravearbejdet. Et par medlemmer har fået skader på deres biler i forbindelse med gravearbejdet. På baggrund af dette anbefaler vi, at man ved skader kontakter entreprenørens hovedkontor direkte. Hvem der graver kan man læse på entreprenørens køretøjer.

Husk fotodokumentation, måske det er smart at tage billeder af hæk, fortov og andet, der vil være udsat - før der graves.

  

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

Arne Kraglund

PBV

 

8. maj 2013

Afbrænding af haveaffald
Det er ikke tilladt i byzone at brænde haveaffald af, dette omfatter hele Hjortekær.

Indbrud i Hjortekær
Der har i dag været indbrud i en villa ved Hjortekærsvej/Skovmarken.
Et årvågent medlem underrettede Politiet om "mistænkeligt forhold", så tyvene kunne pågribes.

Husk ALTID at underrette Politiet om mistænkelige forhold, ring hellere en gang for meget end en gang for lidt, ring 114!
Hvis der er akut brug for hjælp ring da 112.

22.april 2013

Generalforsamlingen den 18. april
Formandens præsentation kan downloades fra foreningens hjemmeside:
http://www.hjortekaer.dk/html/generalforsamlingen.html
Referat fra Generalforsamlingen bliver rundsendt senere.

Nyt gymnasium ved Trongårdsskolen - Forslag til Lokalplan
Lyngby-Taarbæk Kommune har fremlagt forslag til Lokalplan om byggeri af et nyt gymnasium ved Trongårdsskolen:
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_2184529_PROPOSAL_1363868601675.pdf

LTK afholder orienteringsmøde i aften mandag den 22. april på Trongårdsskolen kl. 19-21 (Skoletorvet).

Støjhandlingsplan
LTK afholder orienteringsmøde om Forslag til Støjhandlingsplan 2013 – 2018:
tirsdag den 30. april 2013 kl. 19 – 21 i kantinen på 5. sal på Lyngby Rådhus.

30. marts 2013

Indbrud på Lundtoftevej
Der har i nat eller tidligt i morges været indbrud på Lundtoftevej, designermøbler er blevet stjålet.
Husk at ringe 114 til Politiet, hvis noget unormalt observeres. Er der akut brug for hjælp, da ring 112.
Generalforsamlingen
Tilmelding til Generalforsamlingen den 18. april skal ske senest den 3. april, detaljer om Generalforsamlingen kan ses her:
http://hjortekaer.dk/html/generalforsamlingen.html

16.marts 2013

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 18. APRIL 2013 KL. 19.00

Sted: Skoletorvet på Trongårdsskolen

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Helge Saxtorph Kofod.

2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2012 til godkendelse.

4. Fremlæggelse af budget for 2013 til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af evt. forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være skriftligt hos formanden senest den 3. april 2013.

7. Afholdelse af valg i henhold til vedtægternes § 7. 

Formand: Arne Kraglund. Modtager genvalg. 2 bestyrelsesmedlemmer: Jan Steiner og Elisabeth Wagner. Begge modtager genvalg.

4 suppleanter: Rosemary Bohr, Helle Bendorff, Hans Kierkegaard og Hans Aagesen. Alle modtager genvalg.  Revisor: Erling Winther Hansen trækker sig som revisor. I stedet foreslås Helge Saxtorph Kofod. Revisorsuppleant: Karen Kümmel modtager genvalg.

8. Eventuelt.

Foredrag: Efter generalforsamlingen vil arkitekt Annette Straagaard fortælle om restaureringen af Eremitageslottet i 2012-13. Annette Straagaard er chef for den afdeling i Slotte og Kulturejendomme som har ansvaret for restaureringen. 

Aftenen afsluttes som de sidste år med noget godt at spise og drikke. Arrangementet slutter kl. 22.00.

Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt med tilmelding senest den 3. april 2012. I alt max. 2 personer pr. medlem kan deltage.

På bestyrelsens vegne­­­ 

Arne Kraglund 

Tilmelding kan foretages pr. e-mail til bestyrelsen@hjortekaer.dk

Husk navn og adresse.

 

08. marts 2013.   Nyhedsbrev fra Formand Arne Kraglund

Kære medlemmer

Længere dage – stadig koldere???…..Godt vi ved bedre. Derfor denne lille hilsen.

Fibernet

Fra TDC har vi fået en mail, hvori de oplyser, at de vil grave sammen med DONG med det formål at lægge rør ned til fibernet. Dog skriver de også til os, at de næppe får aktiveret området før i 2014. Altså går der endnu en rum tid før vi får ordentligt bredbånd, men der er da fremskridt.

Kabellægningen

Vi fik et kort svar på vores henvendelse (se her) om forbedringerne på de mest trafikerede veje. Der blev ikke garanteret andet end udskiftning 1:1 af masterne, og så nogle justeringer af afstanden, da de nye master helst skal stå regelmæssigt for at få bedst belysning. Det svar giver nu alligevel et vred mere. Vi forstår ikke at man i praksis anlægger ny belysning og så ikke lever op til nutidens anbefalinger. Vi har endnu ikke fået nogen information om starten på gravearbejdet, men mon ikke frosten forsinker det. Ifølge planen starter man i marts. Vi vender tilbage når vi ved mere.

Hække – igen, igen

Endnu engang en opfordring til at få klippet hække ind – helt ind – så der er ordentlig passage på fortovet. De nye master og sikrings-skabene sættes ifølge vore oplysninger i fortov op til skellinien. Der står de eksisterende master allerede. Det betyder, at hvis jeres mast står inde midt i hækken, så kan hækken få en slem medfart, når træmasten hives op og der graves til den nye mast og sikrings-skabene. Nu er I advaret!

Billedet skal illustrere problemet. Den nærmeste hæk ser fornuftig ud, mens de to længere væk er alt for brede. Faktisk aner man øverst i billedet, at også i den nærmeste hæk står lygtepælen inde i hækken, så der vil DONG også skulle ind og arbejde.

Generalforsamlingen

Husk at reservere den 18. april til årets generalforsamling. Indkaldelsen er på trapperne. Årets gæst er Annette Straagaard, som er chef for den afdeling, der står for restaureringen af Eremitageslottet.

 

27. januar 2013

 

Kabellægning. Kontingent. Generalforsamling

 

Kabellægning
Kabellægning af luft el-ledninger og udskiftning af gadebelysning i Hjortekær skal gennemføres i 2013. Hjortekær Grundejerforening har derfor sendt detaljerede anbefalinger til DONG og LTK.

Læs brevet fra foreningen her:  Til DONG og LTK, 27. januar 2013

Link til regler for vejbelysning mv.

Brevet kan også læses via hjemmesiden, se her  Aktiviteter mv.

Kontingent
Opkrævning for 2013 på 75 kr. er nu sendt til alle medlemmer.
Har man modtaget et giroindbetalingskort, opfordres man til at tilmelde det til gratis Betalingsservice.

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes den 18. april.
Efter Generalforsamlingen, kan vi glæde os til et spændende foredrag og fællesspisning.
Vi udsender detaljeret indkaldelse i marts.

 

9. januar 2013

 

SMS-kæde mod indbrud
I denne uges udgave af "Det grønne område" kan man læse, at en indbrudstyv blev taget på fersk gerning af Politiet ved borgernes hjælp på grund af Politiets udsendte SMS.
Vi vil derfor opfordre alle der endnu ikke er tilmeldt "TRYK POLITI" til at gøre dette, læs mere her:
http://www.hjaelppolitiet.dk/

Vi kan desuden oplyse, at der har været to indbrud i villaer på Hjortekærsvej i Juledagene.

Kontingent og ejerskifte
Kontingent opkrævningen for hele 2013 udsendes snart (75 kr.). Husk derfor at melde evt. ejerskifte til foreningen, gerne ved e-mail til
bestyrelsen@hjortekaer.dk

 

8. december 2012

 

Kære medlemmer

Indbrudsforebyggelse
Nu nærmer Julen sig, men desværre også højsæson for indbrud. Er man bortrejst, da anskaf tænd/sluk ure, lav en aftale med nabo om at tømme postkassen, få ryddet sne og få huset til at se beboet ud.
Har man besøg af håndværkere, underret da også naboerne om dette, så de ikke tror at der er ubudne gæster.

Dyrehavegaard
Hjortekær Grundejerforening har sammen med de andre grundejerforeninger omkring Dyrehavegaard dannet et udvalg, der har til formål at bevare Dyrehavegaard som et grønt område.
På vor hjemmeside www.hjortekaer.dk kan man mere detaljeret læse om dette arbejde, samt hvad de politiske partier mente om Dyrehavegaards fremtid inden sidste kommunalvalg.

Den nuværende forpagter Jens Drejer har drevet Dyrehavegaard i de sidste 23 år på en for os tilfredsstillende måde. Vi har som naboer til Dyrehavegaard aldrig modtaget nogen klage fra vore medlemmer over den måde, som gården inkl. jorderne er drevet på.

Vi er i foreningen derfor bekymret for, at den nuværende situation, hvor det er uafklaret, hvem der vinder forpagtningen af Dyrehavegaard, kan resultere i, at der vil ske ændringer i driften af gården, der på sigt kan forandre området.

Rytterne, hvor en del også er medlem af Hjortekær Grundejerforening, er i gang med en underskriftsindsamling til støtte for en ny forpagtningsaftale med Jens Drejer.
Hvis man ønsker at deltage i denne underskriftsindsamling, kan det gøres på nettet:
www.skrivunder.net (Se under "nyeste" eller "sidst underskrevne")

Må jeg på bestyrelsens vegne ønske alle en god Jul!

Arne Kraglund
Formand
Hjortekær Grundejerforening

 

25. november 2012

 

Kabellægning

DONG planlægger kabellægning af EL-ledningerne i Hjortekær i perioden marts-september 2013. På kommunens hjemmeside er der mere information: http://ltk.dk/composite(8230).htm

Vi skal på det kraftigste opfordre til, at man på de private fællesveje overvejer, om vejen skal have flere lysmaster og dermed bedre belysning. Det er en mulighed, der ikke kommer igen!

Omkostningerne er på den baggrund beskedne. Vær opmærksom på, at nogen skal tage initiativet, og at man kun skal være enig med de nærmeste naboer, jf. eksemplet på kommunens hjemmeside. Den nye belysning er stærkere, men mere koncentreret, altså mindre lys i haverne. Det er også kendt, at bedre belysning gør det mindre attraktivt for indbrudstyve at færdes.

Husk på de private fællesveje, at I selv skal tage initiativet til forbedringer!


Fra Grundejerforeningens side vil vi fokusere på de steder, hvor der helt åbenbart er for dårlig belysning, dels i forhold til trafiksikkerheden, dels den generelle tryghed. Vi har kontakt til professionelle lyseksperter, som rådgiver os.

Vi vil gerne bede medlemmerne om at gøre os opmærksom på steder, der trænger til forbedring.


Hilsen Bestyrelsen
www.hjortekaer.dk

 

14. november 2012.

 

Indbrud
I denne weekend har der desværre været et indbrud i villa på Langs Hegnet syd for Rævehøjvej.

Bestyrelsen vil hermed endnu engang opfordre medlemmerne til straks at ringe til Politiet når noget unormalt observeres.
Ved akut brug for hjælp, ring 112 ellers ring 114, se her:
http://www.politi.dk/da/ompolitiet/112_114/

Når vinteren kommer
Lyngby-Taarbæk Kommune har på sin hjemmeside en udførlig vejledning om parcelhusejernes pligter vedr. snerydning:
http://www.ltk.dk/composite(8378).htm

 

 

14. september 2012.

 

Politi på Facebook
Nu kan man læse døgnrapporter og få nyheder direkte fra Nordsjællands Politi via Facebook, se her:
http://www.facebook.com/nsjpoliti

Indbrudsforsøg
Desværre har der været et indbrudsforsøg i villa på Rævehøjvej, men heldigvis blev intet stjålet denne gang.

Solceller
Foreningen har modtaget flere henvendelser fra medlemmer vedr. opsætning af solceller. Spørgsmålene er mange: Skal man have byggetilladelse, hvad med Lokalplanen vedr. generende refleksioner fra solen osv.?
Vi kan desværre ikke give noget entydigt svar om hvorvidt man skal ansøge kommunen om tilladelse, idet forholdene ikke er ens for hver ejendom.

Vort råd er derfor at spørge LTK, hvorvidt byggetilladelse mv. er nødvendig, inden man foretager en dyr investering i et solcelleanlæg.

Et af vore medlemmer har modtaget dette svar fra LTKs forvaltning vedr. solceller:

Vedr. solfangere/solcelleanlæg på bygninger af begrænset kompleksitet:
Det er kommunens vurdering, at en solfanger eller et solcelleanlæg, der etableres på en bebyggelse,
uden at det i nævneværdig grad påvirker højde- og afstandsforhold, dvs. overholder byggeretsbestemmelserne, jf. BR10, kap. 2.7, ikke er omfattet af byggelovens anvendelsesområde efter byggelovens § 2. Er et byggeri ikke omfattet af byggelovens §2 kræver det ikke byggetilladelse.

Dog gøres der opmærksom på, at Byplanudvalget den 15-06-2010 har truffet principiel afgørelse
om forbud mod opsætning af solfangere/solcelleanlæg mm. på bevaringsværdige bygninger i kategori 1 til 3 jf. http://www.ltk.dk/composite-7436.htm?forum=20&year=2010,
der skal derfor søges om dispensation, såfremt bygningen er bevaringsværdig i kategori 1 til 3. Bygningers bevaringsværdi kan ses på www.kulturarv.dk/fbb/index.htm

Det er ejers eget ansvar at undersøge om ejendommen er omfattet af gældende lokalplan, byplanvedtægt, tinglyste deklarationer samt bevaringsværdi.
Kan gældende bestemmelser ikke overholdes, skal der ansøges om dispensation.

Det kan oplyses, at ejendommen er omfattet af lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær.

Det forudsættes, at det ansøgte solcelleanlæg ikke virker reflekterende, jf. lokalplan 224 pkt. 8.1.1.
Der gøres opmærksom på, at det er ejes ansvar at sikre sig, at solcelleanlægget ikke giver refleksioner, der er til gene for de omkringliggende naboer.

 

 

28. august 2012 Røveri i Netto. Genbrugsplads på Dyrehavegårds jorder?

 

Røveri i Netto
Der har desværre i dag kl. ca. 16:45 været røveri i Netto Eremitageparken, Netto er derfor lukket.
Politiet er på stedet og vil gerne tale med vidner til røveriet.

Genbrugsplads på Dyrehavegårds jorder?
I en artikel i den nyeste udgave af DGO er nævnt muligheden for at flytte genbrugspladsen fra Firskovvej til Dyrehavegård.

Foreningens holdning er klar: Vi vil fortsætte arbejdet for at bevare Dyrehavegård som et grønt område, med hesteholdet som et vigtigt aktiv.
Læs mere om Dyrehavegård sagen på vor hjemmeside.

Hilsen Bestyrelsen
www.hjortekaer.dk

 

14. juni 2012. Indbrud. Sankt Hans. Dyrehavegård. Referat fra Generalforsamling

 

Indbrud
Vi er blevet gjort opmærksom på, at der i de sidste uger har været mindst to indbrud i Hjortekær. (Dannebrogs Alle og Hjortekærsvej)
Det må betyde, at den indbrudsbølge der har ramt os ikke er slut, selvom Politiet påstår, at antallet af indbrud generelt falder.

Bestyrelsen må endnu engang opfordre alle til at hjælpe Politiet ved at tilmelde sig TRYK POLITI, læs mere her:
https://www.hjaelppolitiet.dk/

Om indbrudsforebyggelse generelt læs her:
http://www.stopindbrud.dk/

Invitation til Sankt Hans og Dyrehavegård
Vi har i denne uge med alm. post sendt til alle medlemmer  invitationer til AABs arrangement "Sankt Hans aften ved Brugsen" og "Aftenfremvisning på Dyrehavegård".
Arrangementet på Dyrehavegård er torsdag den 5. juli kl. 19.30.

Detaljer om disse arrangementer kan læses her:
http://www.hjortekaer.dk/html/arrangementer.html

Referat fra Generalforsamlingen
Referatet er også sendt til alle, men referater fra Generalforsamlingerne kan også findes her:
http://www.hjortekaer.dk/html/om_foreningen.html

Mange hilsener
Bestyrelsen
www.hjortekaer.dk

 

24. maj 2012. Indbrud i biler. Sommer åbne værksteder

 

Indbrud i biler
Der har i nat på Langs Hegnet været indbrud i to biler, airbags er stjålet.
Vi ser ofte at disse indbrud kommer i serier, så alle opfordres til at være opmærksomme og straks ringe til Politiet, hvis noget unormalt observeres.

SOMMER ÅBNE VÆRKSTEDER
På ”Raadvad gamle Knivfabrik”

Lørdag d. 2. juni kl. 14 -18
Søndag d. 3. juni kl. 11 – 16

 

8. april 2012. Flere indbrud i Hjortekær

 

Der har i dag været 2 indbrud, denne gang var det i området Hjortekærsvej- Rævehøjvej- Skovmarken. Det betyder, at vi nu kender til 7 indbrud i Hjortekær indenfor de sidste 14 dage.
Endnu engang må vi opfordre til straks at ringe til Politiet, hvis man ser noget unormalt.
Vi har hørt, at tyvene mest tager smykker. Har man smykker som ikke umiddelbart kan erstattes, så er vort råd at opbevare disse og andet uerstatteligt i et våbenskab eller i en bankboks. Våbenskabe kan fås for godt 2000kr., vejer ca. 100kg. og bør boltes fast til mur, så de ikke let kan flyttes.

Mange hilsener
og god Påske.

Bestyrelsen

 

29. marts 2012. Flere indbrud og ”Hjælp Politiet”. Generalforsamlingen. Forsikringsordningen

 

Flere indbrud og "Hjælp Politiet"

Der har desværre igen været flere indbrud i Hjortekær. Vi kender til mindst 4 på Hjortekærsvej inden for de seneste 2 uger.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig Politiets SMS-kæde: https://www.hjaelppolitiet.dk/

Som eksempel på hvad Politiet sender af SMSer, fik vi i går kl. 10 SMS-meddelelse om et mistænkeligt forhold på Hjortekærsvej, hvor en kvinde (Signalement medfølger) er set kigge ind ad vinduer mv.
Politiet vil straks have oplysninger hvis man ser hende. Aktionen blev afblæst kl. 14 med en ny SMS, idet Politiet meddeler, at man desværre ikke har kunne pågribe hende.

Ring straks 112, hvis man ser et indbrud i gang.
114 er servicenummer til Politiet, dette skal anvendes hvis henvendelsen ikke er akut, f.eks. hvis man har set noget mistænkeligt.
Se detaljer om telefonnumre til Politiet her: http://www.politi.dk/da/ompolitiet/112_114/

Generalforsamlingen
Husk, at frist for tilmelding er den 4. april. Har man ikke indkaldelsen mere, kan den fås her:  http://www.hjortekaer.dk/G%202012.pdf

Forsikringsordningen
Vi skal endnu engang gøre opmærksom på, at den favorable forsikringsordning er opsagt af Alm. Brand.

Hilsen
 
Bestyrelsen
www.hjortekaer.dk

 

 

12. marts 2012

 

Indkaldelse til den ordinære Generalforsamling den 19. april sendt til medlemmerne

 

Se indkaldelsen her.

 

 

09. februar 2012. Læserbrev af Formanden i DGO

 

Arne Kraglund, formand for Hjortekær Grundejerforening skriver under overskriften:

Venstres visioner og Dyrehavegård

Kære Søren P. Rasmussen. Få måneder efter du var blevet borgmester, var du taler på vores generalforsamling. Der var ca. 150 Hjortekærborgere til stede!

Du indledte med at sige, at et af dine vigtigste mål var at forbedre dit partis stemmetal i Hjortekær, for det var den eneste kreds i Lyngby, hvor Venstre ikke havde vundet.

Som stemningen er nu, vover jeg at forudsige, at det næppe kommer til at ske ved næste valg, tværtimod.

Vi, der er naboer til Dyrehavegård, kan se tilbage på, at Venstre var for byggeri af et hospital på Dyrehavegårds jorder – men I skiftede mening, da I fik loddet stemningen.

I - med Paul Knudsen i spidsen - var for byggeri af et superligastadion her, indtil I fandt ud af, hvor stor modstanden var.

Og igen præsenterer I store planer for Dyrehavegård. Denne gang er I dog mere strategiske. Salg af gården måtte I tage af programmet i forbindelse med budgetforliget.

Nu vejrer vi, at I vil splitte gård og jord, og så falder det hele nok fra hinanden. Det er, hvad vi fornemmer.

 

Storhedsvisioner, der ikke er ’borgernære’, synes at være Venstres varemærke.

I har lige måttet erkende, at et Bilka i Lyngby ikke faldt i borgernes smag – selvom I ikke har givet op - og jeg skal ikke ribbe op i projekterne i Sorgenfri og den deraf afledte stemning.

Fællesnævneren for det hele er jeres indledende støtte til store projekter, som mange af byens vælgere har svært ved at se meningen med,

og fælles for projekterne er, at alle har udenbys investorer som interessenter.

 

Du har rørt godt rundt i den politiske suppe i Lyngby, det trængte vi måske til,  men stik lige fingeren i jorden.

Du skal have ros for din vilje generelt til at møde dine borgere, men jeg har ikke set tegn på, at det påvirker dig.

Meget har du udtrykt velvilje og forståelse for, men der sker intet.

 

Hvorfor er det så vigtigt for jer, der tegner Venstre i Lyngby, at det sidste stykke frie jord i kommunen absolut skal udvikles nu? Lad det dog ligge.

Et af dine argumenter er, at et så stort frit areal er i fare for at blive eksproprieret – så derfor skal det udvikles….

Vi herude vil alle bevare det som grønt areal. Det siger I også, men problemet er, at alle jeres tiltag skaber tvivl om troværdigheden. 

Som Paul Knudsen skriver: En letbane, som lægges øst for DTU skal med 3 stoppesteder betjene Dyrehavegårds jorder.

Eller: Det uheldige forløb omkring fornyelse af forpagtningsaftalen er endt med strid, kævl og usikkerhed hos brugerne af Dyrehavegård.

Det er primært rytterne, som risikerer at stå uden stald til deres heste om 10 måneder, hvis forpagteren skal pakke sine stalde og flytte.

Tænk lige hestesporten ind i processen på lige fod med kommunens andre sportsgrene – f.eks. fodbold. Idet driften af Dyrehavegård har været problemfri,

så kunne man da have startet med en genforhandling af aftalen med forpagteren.

Vi i Hjortekær, som du gerne vil have til at stemme på dig næste gang, kan godt gennemskue, at en opsplitning af gård og marker er enden på Dyrehavegård som grønt område.

Vi kan også gennemskue, at når der først er taget hul på markerne, så er løbet kørt.

Vi har sympati for bedre kommunalt drevne plejepladser, men om man kan drive 40 pladser økonomisk forsvarligt eller om der så liiige skal udvides med nogle flere,

samt seniorboliger, samt…. Mon ikke det langsigtede mål er at få udstykket jorden. Hvad skal vi tro på?

Vil du have flere stemmer i Hjortekær til næste års valg, skal du møde dine borgere for at lytte og ikke for at overtale dem.

 

 

29. januar 2010. Borgermøde på Dyrehavegård mv.

 

Borgermøde på Dyrehavegård
Der var stor tilslutning til borgermødet i dag, godt 100 var mødt op. Mødet blev åbnet af Sofia Osmani(K), og fra kommunalbestyrelsen deltog medlemmer fra alle partier.
Der blev stillet mange kritiske spørgsmål om, hvorfor driften af Dyrehavegård nu skal i udbud, debatten om dette var livlig.

Hjortekær Grundejerforenings holdning er stadig at kæmpe for, at hele Dyrehavegård bliver bevaret som et grønt område med hesteholdet som et vigtigt aktiv.

TV2 Lorry var tilstede, vor formand Arne Kraglund blev interviewet, man kan se hele indslaget her:
http://www.lorry.dk/artikel/93657?autoplay=1&video_id=63794

Isen er usikker
Nordsjællands Politi advarer om, at isen på søer og vandløb stadig er for usikker til at færdes på. Indtil videre er det forbudt at gå på isen.

"Tanken" genopstår
Benzintanken ved Eremitageparken skal genopføres i forbindelse med den nyopførte fastfood pavillon.

 

 

12. januar 2012. Formandens nytårsbrev

 

Kære medlemmer

På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle et godt nytår.

 

Mange af os sætter pris på fraværet af sne, selvom det også betyder mere mørke, men dagene bliver jo snart længere. Vi kan glæde os over, at med de længere dage falder indbrudsfrekvensen også. Der er stadig alt for mange indbrud i vores område.

 

Borgmesteren og Nordsjællands politi havde den 10. januar inviteret repræsentanter for kommunens grundejerforeninger til et møde om indbrud. Det handlede primært om indbrudsforebyggelse, men også om politiets indsats. F.eks. har man netop etableret en task force rettet specielt imod indbrudsbølgen.

De råd, der blev givet, kan nemmest sammenfattes med en henvisning til denne hjemmeside: http://www.stopindbrud.dk/

Jeg vil her fremhæve et par ting, jeg hæftede mig ved:

-         Nabohjælp: Fortæl naboerne, når I er væk. Smid noget i skraldespanden. Få postkassen tømt, få indkørslen ryddet, så det ser ud til, at der er nogen hjemme.

-         Noter serienumre ned på al den elektronik, I har. Hvis en formodet tyv har 3 fladskærms-TV i sit hjem og påstår, de er hans, bliver de kun konfiskeret, hvis de kan forbindes med et tyveri. Det kan serie-nummeret bruges til, men det står sjældent på kvitteringen. Et foto hjælper til forsikringsdækningen.

-         Tilmeld jer politiets sms-service: https://www.hjaelppolitiet.dk/default.aspx Politiet bruger sms-tje-nesten fx. til efterlysninger ved indbrud og af personer og har indtil nu haft ganske gode erfaringer.

-         Har I set noget mistænkeligt, så ring straks 114. Opdager I et indbrud, så er det 112, der skal ringes. Politiet pointerer: Ring hellere én gang for meget.

Vi vil prøve at få en repræsentant fra politiet til et arrangement om indbrud.

 

Borgmesteren benyttede i øvrigt lejligheden til at opfordre beboerne på de private fællesveje til at få gjort noget ved vedligeholdelsen af vejene. Man agter at stramme op fra kommunens side m.h.t. at give påbud. De enkelte private veje bør lave vejlav, og på foreningens hjemmeside er der mere om hvordan man etablerer vejlav:    www.hjortekaer.dk 

 

Debatten om Dyrehavegård raser for øjeblikket. Den kan følges via DGO. www.dgo.dk. Vi har etableret en arbejdsgruppe sammen med de andre grundejerforeninger omkring Dyrehavegård. Den forsøger at påvirke udviklingen, så vi undgår, at Dyrehavegård og markerne bliver splittet og dermed lægger kimen til, at de grønne marker kan byudvikles, hvilket vi ikke ønsker.

Borgmesteren har lovet, at vi bliver inddraget tidligt i planlægningsprocessen omkring plejeboligerne, som skal bygges på markerne helt nede ved Klampenborgvej. Det vil vi holde ham fast på, og det tager samme arbejdsgruppe sig også af.

 

På baggrund af den debat, der for nylig var i DGO, om en husejer, som ikke havde klippet sin hæk, skal jeg på det kraftigste anbefale, at man får skåret sin hæk tilbage før foråret kommer. Hækken og anden beplantning skal klippes ind til skellinien. Vær opmærksom på, at lygtepælene normalt står lige uden for skel. Når DONG forhåbentlig inden for det kommende år tager fat på kabellægningen, skal I næppe forvente, de tager hensyn, hvis lygtepælen står inde i hækken.

 

Kontingentopkrævning udsendes sidst i januar via Nets (PBS). Vi fastholder kontingentet på 75 kr. årligt og anbefaler, at man tilmelder sig betalingsservice, hvis man ikke allerede er tilmeldt. Det gør vort administrative arbejde mindre.

 

Årets generalforsamling finder sted på Trongårdsskolen torsdag den 19. april kl. 19. Gæstetaler bliver Tom Wismann, der med sin store viden om Københavns befæstning bl.a. vil fortælle om Fortunfortet og Garderhøjfortet. Reservér aftenen, der følger jo spisning med.

 

 

Godt nytår

Hjortekær Grundejerforening

Arne Kraglund

 

 

18. november 2011

Når vinteren kommer
Lyngby-Taarbæk Kommune (LTK) har på sin hjemmeside en vejledning til grundejerne vedr. snerydning mv.:
www.ltk.dk/composite(8378).htm

Bestyrelsen konstaterer, at LTK har hævet gebyret for 2012 for de grundejere der gennem vejlav har en aftale med LTK om snerydning med 61 % til 642kr.!
Desuden er der nu inkluderet årlige 4 fejninger af miljøhensyn. LTK hævder, at gebyret nu er hævet til at dække de faktiske omkostninger. Bestyrelsen undersøger sagen nærmere.

LTK har desuden en ordning til grundejere over 65år m.fl., der mod betaling kan få ryddet fortov mv. for 367kr. pr. m facade.


Brevkasser
Husk at brevkasser skal være opsat ved skel mod vej senest 1. januar 2012, læs nærmere her:
www.nypost.postdanmark.dk/


Vedligehold af fortov mv.
Bestyrelsen får ofte klager over, at hække er vokset ud over fortov. Vi må endnu engang erindre om, at hækken skal klippes ind til skel. Læs mere her om grundejerens pligter:
www.ltk.dk/composite(292).htm


"Nyttige Links" på Hjortekær Grundejerforenings hjemmeside er blevet opdateret

Se mere på www.hjortekaer.dk


Mange hilsener

Bestyrelsen

 

01. november 2011. Dyrehavegård. Hvem savner en kat?  Ejerskifte.

 

Dyrehavegård.
Hjortekær Grundejerforening og 5 andre grundejerforeninger omkring Dyrehavegård har nu fået aktindsigt i Dyrehavegård-sagen hos Lyngby-Taarbæk Kommune. Aktindsigten gav ingen nye oplysninger. Derimod er det klart efter LTK´s budgetforlig, at der sandsynligvis ikke sker de store ændringer for Dyrehavegård foreløbig, idet LTK har besluttet at sende driften af gården og markerne i udbud for 5 år.  Foreningen følger sagen tæt, det er stadig foreningens politik at søge at bevare Dyrehavegårds jorder som et grønt område.  Detaljer om Dyrehavegård kan ses på foreningens hjemmeside: http://www.hjortekaer.dk/html/dyrehavegard.html

Hvem savner en kat?
Et af vore medlemmer har en bortløben grå-sort stribet tamkat boende.
Henvendelse til foreningen.

Ejerskifte.
Der er i øjeblikket mange huse til salg i Hjortekær, og vi kan derfor forvente en del ejerskifter. Husk ved hussalg at meddele foreningen dette.

18. september 2011 Indbrud. Alm. Brand forsikring

Indbrud.

På "Det grønne områdes" Netavis kan man i dag læse, at "Lyngby, Hellerup, Fredensborg, Holte, Hørsholm og Helsingør er bare nogle af de byer, hvor der de seneste døgn har været masser af indbrud, heraf er adskillige af de mindst 22 indbrud begået af listetyve".
Læs her: http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/listetyve-i-moerket-nordsjaelland-plaget-af-indbrud-/20110917/artikler/110919123/1096

I Hjortekær har foreningen kendskab til mindst 5 indbrud inden for de sidste par uger. Senest denne lørdag morgen ca. kl. 05.00 har et medlem hørt uindbudte gæster omkring huset, medlemmet gav sig til kende, hvorefter de løb væk.

I den forbindelse vil vi påpege, at hvis vi skal uvæsenet til livs, så kræver det samarbejde med Politiet. Hører eller ser man personer, der tilsyneladende har ulovlige hensigter, så skal man straks kontakte Politiet. Er det akut, så skal man ringe 112.

Foreningen har spurgt Politiet, om hvad reglerne er for at ringe 112: Svaret var, at ser man et indbrud eller personer der ulovligt er på ens ejendom, så kan man selvfølgelig ringe 112.

Desuden opfordrer Politiet til at man tilmelder sig "Tryk Politi", der er en gratis SMS-tjeneste, hvor Politiet kan bede borgerne om hjælp, se her:
http://www.politi.dk/Nordsjaelland/da/servicemenu/forside/nordsjaellands_Politi_forside.htm


Alm. Brand forsikring.

Foreningen har tidligere meddelt, at den favorable forsikringsordning vi havde med Alm. Brand er opsagt af forsikringsselskabet.

Vi kan desuden oplyse, at vi har ikke nogen foreningsaftale med andre forsikringsselskaber.

27. august 2011: Dyrehavegård. (U)vejret i Hjortekær.

 

Dyrehavegård.

Borgmesteren har på et møde med grundejerforeninger i juni varslet, at det vil skal ændringer for Dyrehavegård, det gælder både for jorderne og selve gården (Bygningerne). Grundejerforeningerne noterer med tilfredshed, at Borgmesteren ønsker borgerindflydelse på ændringerne.

Derfor har de 6 grundejerforeninger omkring Dyrehavegård sendt et fælles brev til Kommunalbestyrelsen desangående, se her.

(U)vejret i Hjortekær.

Vil man følge med i vejret i Hjortekær, så kan man på DMIs hjemmeside under Borgervejr følge med, idet det på Hjorthøj er en målestation. Man kan bl.a. se nedbørsmængde: Vejret i Lyngby

 

 

23. august 2011: Indbrud og fradrag for vedligeholdelsesudgifter mv.

 

Indbrud.
Der har i dag mellem kl. 08.00 og 16.00 været indbrud i villa midt på Rævehøjvej.
Indbrud sker ofte i serier, derfor opfordrer Bestyrelsen alle til at være særligt opmærksomme og rapportere unormale forhold til Politiet, ser man indbrud i gang, ring straks 112, er der ikke brug for akut hjælp, ring 114.
 
Skattefradrag for vedligeholdelsesudgifter mv.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der nu er mulighed for at få fradrag for mange udgifter til vedligehold mv.:
Se her fra SKAT: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9764   men der er en del udgifter, som man ikke kan få fradrag for,
se nederst her: http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=9810

 

5. maj 2011. Hastighedskontrol på Rævehøjvej. Dyrehavegaard.

Hastighedskontrol på Rævehøjvej.
Politiet har i dag i 4 timer udført hastighedskontrol på Rævehøjvej:
Der kørte ca. 300 biler fra Hjortekærsvej vestpå, af disse kørte 60 væsentligt mere end det tilladte 50km/t og blev fotograferet, derudover kørte 6 mere end 65km/t og kan forvente stor bøde og et klip.

Den meget venlige betjent fortalte, at resultatet er noget af det værste i LTK med hensyn til overtrædelse af færdselsloven, idet mere end 20% af bilerne kan forvente en bøde!

Dyrehavegaard.
Igen er der debat om anvendelsen af Dyrehavegaard. Vi har i Bestyrelsen ikke ændret holdning til Dyrehavegaard, der bør bevares som et grønt område.

Hvis der kommer en offentlig høring om Dyrehavegaard, så er vi selvfølgelig klar. Mange husker sidst, hvor nogle bygge superligastadion ved Rævehøjvej, læs mere om Dyrehavegaard-sagen på foreningens hjemmeside:
http://www.hjortekaer.dk/html/dyrehavegard.html


19. marts 2011. Informationsmøde om Mølleåværket (Rensningsanlægget). Generalforsamling.

Mølleåværket.
Nu på mandag den 21. marts fra kl. 17-19 er der informationsmøde om Mølleåværket, se vedhæftet invitation.
Kapacitetsudvidelsen af værket vil sikkert særligt interessere de af vore medlemmer, der bor i den nordlige del af Hjortekær i nærheden af rensningsanlægget.

Generalforsamlingen mv.
Alle skulle nu have modtaget indkaldelse til Generalforsamlingen, der afholdes den 14. april.
 
Vi oplever hvert år, at den del medlemmer flytter og glemmer at meddele foreningen dette, hvilket indebærer en del ekstra arbejde for bestyrelsen: Forkerte giroindbetalingskort bliver sendt ud, breve returneres osv.
Husk derfor at give besked ved flytning til: bestyrelsen@hjortekaer.dk

7. marts 2011. Generalforsamling og termofotografering af dit tag.

Generalforsamling 2011.

Hjortekær Grundejerforenings Generalforsamling afholdes torsdag den 14. april kl 19.00 på Trongårdsskolen.
Foredrag: Campus Director Jacob Steen Møller DTU, der fortæller om DTU og DTUs planer for de kommende år.

Indkaldelsen til Generalforsamlingen sendes senere i denne uge til alle medlemmer pr. post, men du kan allerede få den nu, se den vedhæftede fil.

Termofotografering af dit tag.

Som noget nyt har LTK ladet hele kommunen termofotografere.
Formålet er, at husejerne kan få et indtryk af husets (tagets) isoleringstilstand, se her:
http://lyngby.termografi.niras.dk/

Hilsen
og på gensyn den 14. april.

Bestyrelsen

 

16. februar 2011. EL-ledningerne, brevkassen og kontingent.

Det Grønne Områdes Netavis

Det Grønne Områdes netavis kan man i dag læse flere artikler vedr. EL-ledningerne i Hjortekær, der nu forhåbentlig snart skal i jorden.
Hjortekær Grundejerforenings Formand Arne Kraglund har skrevet et åbent brev til LTK og DONG, læs brev og svar her.

Brevkassen

Senest ved udgangen af 2011 skal alle have brevkassen ved vejen. På foreningens hjemmeside under nyttige links kan man finde en link til Post Danmark med udførlig vejledning om opsætning og placering af brevkassen.

Kontingent

Der er sendt kontingentopkrævning ud til alle medlemmer den 1. februar, kontingentet er 75kr for hele 2011. Enten har man modtaget et girokort eller også er opkrævningen sket via Betalingsservice. Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde Betalingsservice, der er gratis.

Mange hilsener

Hjortekær Grundejerforening

14.januar 2011. Flere indbrud i Hjortekær.

Desværre har der i de sidste par dage været flere indbrud og tyverier i Hjortekær, denne gang er det på Rævehøjvej, Bjælkevangen, Gadevangen og Hjortekærsvej, hvor tyvene har været på spil.
En beboer har endog haft indbrud 2 gange.

Bestyrelsen har kontaktet Politiet og bedt om øget patruljering. Politiet vil ikke love at patruljere mere her end andre steder, derimod opfordrer de til øget opmærksomhed.
Observeres indbrud i gang, ring straks 112, det almindelige servicenummer til Politiet er 114.

Politiet vil endnu engang opfordre medlemmerne at hjælpe med opklaring af tyverierne ved at tilmelde sig: Tryk Politi

2. januar 2011. Godt nytår og endnu engang om ubudne gæster.

Kære medlemmer.

 

Så nåede vi endnu et årsskifte, denne gang med masser af sne og glat føre. Vi har kunnet glæde os over en smuk Dyrehave og efter temperament nyde sneen med det lys den giver eller forbande arbejdet med at rydde sne. Der har i hvert fald været god lejlighed til at få snakket med naboerne og med at hjælpe hinanden med at holde fortove og indkørsler fri for sne. Det er også her vi kan give en hånd til de - ældre - naboer, som af den ene eller anden grund har svært ved at klare det arbejde, eller man kan sørge for at naboens indgang ikke afslører, at her er man nok på vinterferie.

 

Apropos, så har vi igen fået en melding fra et medlem - denne gang midt på Hjortekærsvej - om ubudne gæster natten til søndag. Heldigvis ikke indbrud, men dog en person, som lyste med lygte ind ad vinduerne, uvidende om at der sad en ammende mor i mørket. Hun tændte lys og tilkaldte politiet, som hurtigt kom med hundepatrulje, der dog ikke havde held med at finde "gæsten".

 

Samme anbefaling igen. Har nogen bemærket noget usædvanligt, så ring til Nordsjællands Politi på tlf.nr 114 og er det akut, så skal man taste tlf.nr 112. Hellere en gang for meget end for lidt.

 

Vi kan i øvrigt anbefale, at kigge omkring politiets hjemmeside, hvor der er gode råd, døgnrapporter og andre informationer om politiets arbejde i området. http://www.politi.dk/Nordsjaelland/da/servicemenu/forside

Hvis man har haft indbrud, skal man måske lige kigge efter linket nederst på siden: "Stjålne effekter søger rette ejer", der er vist en mængde tyvekoster, lige fra smykker til dagligdags brugsgenstande.


Kontingentet opkræves af Betalingsservice
i februar måned.

 

Til sidst skal jeg oplyse, at generalforsamlingen er fastsat til den 14. april; reservér datoen.

 

Hermed ønsker bestyrelsen alle medlemmerne et godt nytår.

 

Hjortekær Grundejerforening

Arne Kraglund

formand

21. december 2010. "Skal du væk i julen?". Om vejlav.

Politiets SMS-service informerer:
"Skal du væk i Julen?"
Sidste år fik 220 familier i Nordsjælland ødelagt julen på grund af indbrud.
Du skal derfor være ekstra opmærksom i julen, og vi har sendt flere patruljer på gaden under højtiden. Hjælp os og hinanden. Tøm postkassen, hjælp din nabo, hvis de skal væk og ring 114, hvis du ser noget mistænkeligt.
God Jul og godt Nytår.


Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde sig Politiets SMS-service her: STOP INDBRUD-TRYK POLITI

Vejlav.
Beboere på private fællesveje kan med fordel danne vejlav. Vejlav kan lave aftaler med LTK eller andre om vedligehold af vejen, snerydning mv.

På foreningens hjemmeside har vi nu oprettet en gratis side til brug for vejlav i Hjortekær Grundejerforenings område.
Gadevangens vejlav har som det første fået sin egen hjemmeside, hvor vejlavets vedtægter mv. kan ses. Se her: www.hjortekaer.dk

Bestyrelsen ønsker alle en
glædelig Jul og et godt Nytår. 

2. december 2010. For meget betalt ejendomsskat?

Bestyrelsen har forespurgt LTK angående den i pressen verserende sag om for meget betalt ejendomsskat og har fået nedenstående svar. Bemærk, at det skal være udgifter til byggemodning uden for grunden og 30 år fra udgiftens afholdelse.


Modtaget fra LTK:

Det har i de seneste dage i pressen været nævnt, at ejendomsskatteberegningen i flere kommuner har været beregnet forkert. Den rette sammenhæng er, at ejere af nyudstykkede ejendomme jf. Vurderingslovens kapitel D kan få fradrag på grundværdien for udgifter til byggemodning uden for grunden. Udgifterne kan for eksempel være til vejanlæg, kloakering og etablering af vand-, gas- og elforsyning (Fradrag for forbedringer).. Forbedringen skal medføre en stigning i grundværdien Fradraget er gældende i 30 år fra udgiftens afholdelse, og fremgår i givet fald både af vurderingsmeddelelserne og af ejendomsskattebilletten.
Sagen er aktuel fordi der foreligger lovforslag om hvorledes ejendomsskatten skal beregnes i forhold til fradraget, samt frist for ansøgning for fradraget med virkning fra 1. januar 2011.


For at få fradraget, skal man rette henvendelse til SKATs vurderingsmyndighed, og samtidig dokumentere de faktiske udgifter til forbedringerne.

Henvendelse til SKATs vurderingsmyndighed: skat@skat.dk eller telefon 72 22 18 18. Læs mere på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648103&vId=0


Link til vurderingsloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=15535


Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne om loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld for så vidt angår fradrag for forbedringer): https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/dl.aspx?hpid=25795

30.november 2010. Glatførebekæmpelse.

Læs de almindelige regler her: http://www.ltk.dk/composite(2325).htm

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at der på private fællesveje, hvor der er tegnet et serviceabonnement med LTK, ofte ikke bliver udført tilstrækkelig glatførebekæmpelse.
Dette skyldes ifølge LTK, at det på grund af parkerede biler ikke har været muligt for kommunens snerydningskøretøjer at komme frem og
gennemføre snerydningen. Kommunen henstiller derfor, at man altid parkerer på egen grund.
LTK gør endvidere opmærksom på, at selvom man har et serviceabonnement, så fritager det IKKE grundejeren for ansvar, læs de detaljerede regler her: http://www.ltk.dk/composite(2289).htm

 

23. november 2010. Byggesagsarkiv. Bredbånd.

Byggesagsarkiv på nettet.

Du kan se din ejendoms byggesager på nettet, idet afsluttede byggesager på alle ejendomme nu er tilgængelige i Byggesagsarkivet , brug "Offentlig adgang".

Se mere på Foreningens hjemmeside med Nyttige LINKS ,der er blevet opdateret med link til BBR-register, send gerne forslag til nye LINKS.

Bredbånd i Hjortekær.

Flere medlemmer har henvendt sig vedr. mulighederne for bredbånd:
1. Bredbånd (ADSL) via den almindelige telefonlinie.
Denne løsning fås fra ca. 180kr. mdl., inklusive fastnettelefon (IP). Den maksimale hastighed begrænses her af afstanden til telefoncentralen. Flere medlemmer oplever, at det ikke er muligt at få hastigheden over 2 Mbit.

2. Bredbånd via YOUSEE kabel-TV.
Bredbånd via kabel-TV betinges af at man også har kabel TV-abonnement, hvilket betyder, at den billigste løsning er ca. 365kr. mdl. for TV og bredbånd. Desuden skal man betale for kabel trukket fra vej, samt installation i huset.
Bredbåndshastigheden kan leveres op til 50Mbit, fastnet telefon (IP) kan tilkøbes.

3. Mobilt bredbånd (Trådløst).
Pris varierer afhængigt af hastighed og forbrug. Bemærk: Denne løsning kan normalt kun anvendes på en pc ad gangen.
For nogle vil der være en fordel i at løsningen er mobil og kan anvendes overalt, f.eks. i sommerhuset. Normalt kan telefoni ikke tilkøbes. Hastigheden varierer afhængigt af hvor man er i forhold til mobilmasterne.

Bestyrelsen er interesseret i at høre om medlemmernes erfaringer med bredbånd.

24.oktober 2010. Indbrud i villa. Hærværk på biler.

Desværre har vi igen haft ubudne gæster her i Hjortekær. Natten til søndag var der indbrud i villa på Gadevangen, tidligt søndag morgen hærværk på 2 biler på Langs Hegnet.
Bestyrelsen må endnu engang opfordre alle til straks at anmelde mistænkelige forhold til Politiet.

Ring 112 ved akut brug for hjælp, dvs. ser man indbrud i gang, ellers ring 114, der er Politiets servicenummer.
Om forebyggelse af indbrud henviser vi til www.stopindbrud.dk

24.oktober 2010. Møde med Borgmesteren

Grundejerforeningerne i Hvidegårdsparken, Trongårdsparken, Hjortekær og
Fortunen har fornøjelsen at invitere til et møde med borgmester Søren P.
Rasmussen, se vedhæftet.

Hjortekær Grundejerforening har 460 medlemmer(husstande). Idet der er
begrænsning af antal af tilhørere, henstiller Bestyrelsen om i første
omgang kun at tilmelde en person pr. husstand.

15. september 2010. Ingen ny mobilmast i Hjortekær. Omvisningen i Rådvad.

Vore indsigelser mod placeringen af en 18 meter høj mobilmast ved Rævehøjvej/Eremitageparken har båret frugt: Byplanudvalget har i går godkendt, at LTKs Forvaltning giver afslag på ansøgningen.
Omvisningen i Rådvad i søndags var en stor succes: Der var på trods af udsigten til byger mødt mere end 50 op og vi fulgte alle lokalhistoriker Henrik Mortensens spændende gennemgang af Rådvads historie og bygningernes anvendelse.
Bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmerne til nye medlems-arrangementer.

 

7. august 2010 Indbrud, mobiltelefonmast og Lokalplan for Hjortekær

Indbrud i nat

Der har i nat været endnu et indbrud i Hjortekær, denne gang på Rævehøjvej i området ved Bjælkevangen.

Bemærker man noget unormalt, så tøv ikke med at ringe til Politiet, ring 112 ved akutte situationer som igangværende indbrud.

 

Mobiltelefonmast ved Rævehøjvej/Bjælkevangen?

Telia har søgt Kommunen om tilladelse til at bygge en 18m høj mast på Ostenfeld Kollegiets grund ved Rævehøjvej/Eremitageparken. Bestyrelsen har gjort indsigelse over denne mast, idet vi mener, at den ødelægger det visuelle billede over Hjortekær, idet den vil blive synlig fra Eremitageslottet til Fortunen. Desuden kan vi ikke forstå, at denne mast overhovedet er nødvendig, idet mobiltelefonselskaberne hidtil har kunnet placere antennerne på eksisterende bygninger som f.eks. skorstenene ved DTU og Eremitageparken. Den nye lokalplan for Hjortekær forbyder i øvrigt bygninger over 8½m højde.

Lokalplan for Hjortekær vest for Hjortekærsvej
Husk at sende kommentarer til Lyngby-Taarbæk Kommune inden den 10. september til Lokalplansforslaget.
Bestyrelsen for Hjortekær Grundejerforening ønsker også jeres kommentarer tilsendt, helst inden den 1. september, idet vi evt. vil medtage disse i Bestyrelsens kommentarer til Kommunen.
Forslaget kan downloades her: Lokalplan 224

 

15. juli 2010 Indbrud. Lokalplan.

Indbrud
En familie boende på den nordlige del af Hjortekærsvej har desværre i nat haft indbrud, mens man var hjemme og sov.

Vi kan kun gentage opfordringen fra Politiet om STRAKS at rapportere mistænkelige forhold.
Hvis der er tale om akut brug for hjælp, drej 112. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt.
Ved akut brug for hjælp forstås, at man ser indbrud i gang eller et lignende kriminelt forhold. Undgå selv at gribe ind, overlad dette til Politiet.

Hvis man blot vil tale med nærmeste Politistation, drej 114. Husk at notere og oplyse Politiet om bilnummer, signalement mv.

Læs mere om forebyggelse af indbrud på:  http://www.stopindbrud.dk/ samt om Politiets telefonnumre på: http://www.politi.dk/da/ompolitiet/112_114/

Lokalplan
Lokalplan 224 for den nordlige del af Hjortekær vest for Hjortekærsvej er nu sendt til alle beboere. Lokalplanen skal afløse den nuværende Byplan.
Bestyrelsen opfordrer alle, der har kommentarer til Lokalplanen, til at indsende disse til LTK og bestyrelsen.
Hjortekær Grundejerforening vil selvfølgelig kommentere lokalplanen.

28. juni 2010. Støjhandlingsplan og Lokalplaner.

Støjhandlingsplan

Bestyrelsen har i dag sendt kommentarer til Kommunens "Forslag, Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010"
Disse kommentarer kan læses på: www.hjortekaer.dk/sth.pdf

Lokalplaner
Lyngby-Taarbæk Kommune har tidligere sendt Lokalplan i høring for den del af Hjortekær, der ligger øst for Hjortekærsvej. Nu kommer forslag til Lokalplan nr. 224 for resten af Hjortekær.

Lokalplansforslaget sendes snart ud i høring, og Bestyrelsen vil i gerne have medlemmernes bemærkninger til forslaget, idet vi vil samle disse i en fælles henvendelse til Kommunen.


11.juni 2010. Sankt Hans aften. Biltyve i Hjortekær.

Sankt Hans.
Hjortekær Grundejerforening og AAB inviterer til Sankt Hans aften ved Brugsen på Bjælkevangen, læs venligst her http://www.hjortekaer.dk/html/sankt_hans.html


Biltyve.
Der har desværre været tyveri af bil en nat i denne uge på Hjortekærsvej ved Vejporten. Bilen er senere fundet ved Rådvad, ribbet for al elektronik af værdi.
Desuden har der tidligere på måneden været tyveri af et sæt nummerplader på Skovbovej.

Politiet opfordrer borgerne om at være på vagt, ring hellere en gang for meget end en gang for lidt. Akut behov, f.eks. indbrud i gang, ring 112. Ellers ringer man til 114, der er Politiets servicenummer.

Referat fra Generalforsamlingen 2010 bliver udsendt i næste uge.

5. maj 2010 Støjhandlingsplan, Hastighedskontrol og Sireneafprøvning.

Støjhandlingsplan.

Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt forslag til Støjhandlingsplan i offentlig høring i perioden 3.5.2010 – 28.6.2010.
Bestyrelsen vil kommentere denne og vil gerne høre fra medlemmer, der har forslag til planen.

Støjhandlingsplanen kan downloades her:
http://www.ltk.dk/media(4351,0)/st%C3%B8jhandlingsplan.pdf


Hastighedskontrol på Rævehøjvej.

Politiet gennemførte i går aftes hastighedskontrol på Rævehøjvej, hvor den højst tilladte hastighed er 50 km/t.

Den venlige betjent oplyste følgende: På 2 timer kørte 112 biler gennem kontrollen, 45 kørte for stærkt og blev "blitzet", den hurtigste blev målt til 73 km/t.
Af de 45, der kan forvente bøde, vil 2 desuden kunne få et "klip" i kørekortet. Hastighedsmåleren "blitzer" først, når hastigheden er målt til 59km/t eller derover.

Politiet offentliggør i øvrigt på forhånd hvor der er hastighedskontrol, se her for Lyngby-Taarbæk Kommune:
http://www.politi.dk/Nordsjaelland/da/Borgerservice/Fardsel/hastighedskontrol_ATK/ATK/atk.htm?showMunicipality=173&ShowPoliceJurisdiction=63


I dag kl. 12.00 afprøves sirenerne.

31. januar 2010 Snerydning mv., Kontingent.

Hvordan er det nu med….

I kan finde mange svar på vor hjemmeside. I øjeblikket får vi spørgsmål som:

Hvem fjerner sne om vinteren? Hvad koster det? Hvordan opkræves pengene?
Hvem har ansvaret for belysningen på private veje?
Hvortil skal man indberette "fejl og mangler"/huller o. lign ved veje i kommunen?

På Foreningens hjemmeside kan I bl.a. læse svarene på disse spørgsmål, se her:  http://www.hjortekaer.dk/html/sporgsmal_svar_ltk.html

Kontingentopkrævning på 75kr. for 2010 er nu sendt til alle, er der fejl i navn f.eks. fordi der er sket ejerskifte, da betalt venligst alligevel, men husk at meddele Foreningen alle ændringer, så vi kan får rettet op til næste år. E-mail til: bestyrelsen@hjortekaer.dk

 

19. januar 2010. Lokalplan for Hjortekær.

Næstformand Jan Steiner har deltaget i LTKs informationsmøde ang. den nye Lokalplan for den østlige del af Hjortekær, her deltog mange grundejere, Borgmester Søren. P. Rasmussen (V), Viceborgmester Simon. P. Sørensen (S) og flere fra administrationen. Spørgelysten var stor, så mødet varede næsten 3 timer.

Der var en del spørgsmål og kritik af de nye restriktive forhold i den nye lokalplan, særlig reglen om maksimal byggeprocent på 20 % for de grunde der ligger direkte til Dyrehaven blev debatteret. Der var også kritik af, at byggeprocenten blev hævet til 30 % fra de nuværende 25 % for resten af området. Desuden var der spørgsmål vedr. de nye krav om levende hegn mod vej, forbud mod 2-plans-huse og nye regler for glaserede tegl og meget andet.

Det blev pointeret, at alle nye krav er fremadrettede, dvs. alt hvad der er lovligt i dag, er også lovligt efter den nye lokalplan er trådt i kraft. Altså, har man i dag et raftehegn mod vej, så må man beholde dette efter lokalplanen er trådt i kraft. Men hvis man vil ændre noget, så gælder de nye regler. Desuden blev det slået fast, at de nye regler i princippet gælder fra nu af, idet fremsættelse af en lokalplan har opsættende virkning. Resten af Hjortekær vil senere her i foråret blive omfattet af lignende regler, idet en lokalplan er på vej.

Overordnet set, så var der god forståelse for hensigten med de nye krav: At bevare området åbent og grønt, kritikken kom forståeligt nok fra de grundejere, der bliver påvirket af nye restriktioner.

Fristen for indsigelser til LTK er den 26. februar, og Hjortekær Grundejerforenings bestyrelse ønsker at sende kommentarer. Men inden vi i bestyrelsen beslutter hvilke bemærkninger vi sender, så vil vi gerne høre hvad Hjortekær Grundejerforenings medlemmer mener om lokalplansforslaget.

Send dit indlæg til: bestyrelsen@hjortekaer.dk  mrk. "Lokalplan". Alle indlæg vil herefter blive offentliggjort på "Debatsiden" på www.hjortekaer.dk

 

 

31. december 2009.  Nytårshilsen.

 

Kære medlemmer.

 

Lad os starte årets sidste mail med en henstilling om at man udviser omtanke med nytårsfyrværkeri. Vi har stråtækte ejendomme i Hjortekær, og man skal holde sig i stor afstand fra disse. Reglerne kan man finde på kommunens hjemmeside her: http://www.ltk.dk/composite(7355).htm

 

Nye lokalplaner gældende for hele Hjortekær:

Kommunen er ved at ændre den gamle byplan for Hjortekær, der daterer sig tilbage til 1960-erne. Man har nu sendt et lokalplanforslag til høring. Det drejer sig om området mellem Hjortekærsvej og Dyrehaven. Lokalplanforslaget kan ses her: http://www.ltk.dk/media(3971,1030)/219_F.pdf 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at lokalplaner er fremadrettede, dvs. at de bygninger, hegn mv. man har lovligt opført inden en ny lokalplan stadig er lovlige efter den nye lokalplan er sendt i høring. Først når man ændrer noget som f.eks. udskiftning af hegn, så skal man følge de nye regler.

Bestyrelsen vil vurdere om vi skal reagere og vil derfor gerne have kommentarer fra medlemmerne. For det aktuelle forslag er der borgermøde den 14. januar 2010 kl 19-21.00 i Lyngby Kulturhus.

Senere i 2010 kommer der et nyt forslag gældende for resten af Hjortekær.

 

Ødelagte veje. Vi har fået nogle henvendelser, fordi dele af vejene - typisk brolagte overkørsler - er blevet ødelagt af tunge lastbiler som f.eks. har transporteret byggematerialer til/fra byggeri. Det er i princippet skadevolderen, der skal betale, eller den forsikring han har. Vi kan kun opfordre til at man sikrer sig dokumentation, da det ellers ender med, at alle på vejen kommer til at bidrage til istandsættelsen. Dette er altså reglerne for de private fællesveje.

 

Generalforsamling 2010: Reserver allerede nu datoen: 22. april 2010 kl.19 på Trongårdsskolen. Vi har denne gang fået tilsagn fra vores nye borgmester, Søren P. Rasmussen, der bl.a. glædede sig til at drøfte emner som, støj og anvendelsen af Dyrehavegårds marker. Indkaldelse kommer i marts.

 

Kontingent 2010: Fastholdes på 75 kr. Opkrævning ved girokort eller via Betalingsservice sker 1. februar 2010. Ændringer af medlemsoplysninger, som f.eks. ejerskifte, skal meddeles inden den 18. januar til bestyrelsen@hjortekaer.dk

 

Bestyrelsen vil hermed ønske alle et godt nytår.

 

med venlig hilsen

Hjortekær Grundejerforening

Arne Kraglund

formand

 

 

9. december 2009. Lokalplan for Hjortekær.

 

Lyngby-Taarbæk Kommune har sendt en lokalplan i høring for den østlige del af Hjortekær, alle her har fået den tilsendt, har man ikke det, kan den læses her:
http://www.ltk.dk/media(3971,1030)/219_F.pdf
Medlemmer, der ønsker at kommentere denne nye lokalplan, kan sende kommentarer direkte til Kommunen, men samtidig ønsker Bestyrelsen at medlemmerne sender kommentarerne til Foreningen, idet Bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes mening om forslaget.
Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser samtidig, at en ny Lokalplan for resten af Hjortekær er på vej og vil blive sendt i høring inden sommerferien.

 

15. november: Valget og flere indbrud på Gadevangen.

 

Kære medlemmer.

 

I anledningen af valget på tirsdag kan vi opfordre jer til at kaste et blik på foreningens hjemmeside, http://www.hjortekaer.dk/html/vaelgermode.html . Der kan I nemlig se, hvad en del af partierne mener om nogle af de spørgsmål, som optager os meget herude, for eksempel støjen fra motorvejen og evt. anvendelse af Dyrehavegårds marker til superligastadion.

Uanset hvordan farven bliver i kommunalbestyrelsen efter valget, vil vi fra bestyrelsens side fortsat lægge mest muligt pres, for at støjen fra motorvejen bliver reduceret og sammen med områdets øvrige grundejerforeninger gøre, hvad vi kan, for at Dyrehavegårds marker forbliver grønne.

Hvad I stemmer på tirsdag, blander vi os naturligvis ikke i. Vi overlader det selvfølgelig til den enkelte at vælge det eller de temaer, der skal være udslagsgivende, for hvor man sætter sit kryds på valgdagen. MEN tag jer nu den tid, der skal til at nærlæse de løfter, partierne giver.

 

Må jeg ønske alle et godt valg.

Mvh.

 

Arne Kraglund

formand.

 

PS: Hvis I ikke har set det, så lykkedes det os at få skabt lidt indirekte opmærksomhed om de to emner i Det Grønne Område med en artikel sidste tirsdag. Det kan i hvert fald måles i form af markant større antal, der kigger ind på hjemmesiden. Her er netversionen: http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/grundejerforening-bag-utraditionelt-netvalgmøde/20091105/valg/911059974

 

Indbrud i villaer på Gadevangen.

Der har igen været flere indbrud i private hjem, og det er med beklagelse at Bestyrelsen må konstatere, at indbrud næsten sker dagligt i vort område. Politiet har lovet at gøre noget særligt for at forebygge og anholde tyvene, men uden borgernes hjælp har Politiet det svært. Derfor beder Politiet alle om at give tips om mistænkelige personer/biler, husk at skrive bilnummer/signalement ned og ring straks til Politiet, er det akut, dvs. observerer man indbrud i hus eller bil, så ring 112.

 

Ps.: Politiets servicetelefonnummer er 114: Vil man vide mere om 112 og 114, så læs her: http://www.politi.dk/da/ompolitiet/112_114/

 

11. oktober: Flere indbrud i biler og indbrud i Brugsen, Bjælkevangen.

 

Desværre må vi konstatere, at indbrudsbølgen i biler ikke er ovre, denne gang var det 2 biler i Prøvekæret det gik ud over natten mellem den 7. og 8. oktober, desuden var der indbrud i Brugsen på Bjælkevangen.

 

Vi opfordrer alle til at være årvågne og ringe til Politiet:

1. Hvis der er indbrud igang ring straks 112

2. Hvis der ikke er tale om akutte forhold, f.eks. mistænkelig bil observeret noteres nummeret og det lokale Politiet kontaktes ved at ringe 114

 

Generelt om forebyggelse: Lad være med at efterlade noget i bilen også selvom bilen står på egen grund i carporten, installer gerne en bevægelsesføler med lys i carporten.

 

"VÆLGERMØDE på NETTET"

Husk at sende dine spørgsmål til politikerne til Hjortekær Grundejerforenings NET-vælgermøde, vi har nu mulighed for at blive hørt, idet valgkampen er igang. Læs mere om dette på vor hjemmeside og send dine spørgsmål til denne e-mailadresse: bestyrelsen@hjortekaer.dk

 

 

8. oktober: ”VÆLGERMØDE på NETTET”

 

Vi har nu undersøgt muligheden for at gennemføre et vælgermøde. For at give flest mulige lejlighed til at deltage i debatten uanset tidspunktet vil vi prøve med et "VÆLGERMØDE på NETTET".

 

Sådan gør vi:

 

Send dine spørgsmål til bestyrelsen@hjortekaer.dk senest den 15.oktober.

 

Vi videresender det tilsendte, så partierne får mulighed for at svare skriftligt, hvorefter svarene vil blive lagt på hjemmesiden.

 

Hvis mængden af spørgsmål er overvældende, forbeholder Bestyrelsen sig ret til at prioritere i disse evt.i en "Top 10 liste" med de emner, der interesserer flest. Spørgsmål om lokale forhold vil naturligvis blive prioriteret højt.

 

 

2. oktober: Indbrud i biler. Musikfestival DTU.

 

Der har igen været flere indbrud i biler i vort område.

 

Bestyrelsens råd er, at IKKE lade værdigenstande blive i bilen (GPSer o.lign.), og installere en bevægelsesføler med tilslutning til et kraftigt lys i carporten. Det sidste råd især for biler i risikoklassen. (nyere BMW, AUDI eller lign.)

 

Læs artiklen om indbrud i DGO her :

 

http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/article/20091001/ARTIKLER/710019850

 

 

Musikfestivalen DTU.

 

Bestyrelsen har tidligere skrevet til DTU angående støj fra festivalen og har modtaget følgende svar:

 

Til bestyrelsen i Hjortekær Grundejerforening,

 

DTU beklager, at der har været lydgener i forbindelse med afholdelsen af CO2PENHAGEN festivalen d. 4.-6. september 2009.

 

I forbindelse med vores klimainitiativer har DTU indgået aftale med ekstern part om afholdelse af en CO2-neutral festival på DTU's område. DTU har sikret sig, at arrangørerne var i besiddelse af de nødvendige tilladelser og forsikringer. Jeg beklager, at afholdelsen af festivalen har medført lydgener for DTU's naboer. Aftalen indebar, at arrangørerne skulle orientere nærområdet forud for afholdelsen af festivalen og det er naturligvis beklageligt, at dette ikke er sket.

 

Det er vigtigt for DTU at have et godt forhold til sine naboer. Såfremt der fremover afholdes lignende arrangementer, vil vi derfor være særligt opmærksomme på at undgå gener og sikre, at vores naboer bliver tilstrækkeligt informeret.

 

Med venlig hilsen

 

 

Niels Axel Nielsen

 

Dean, Dissemination to Private and Public Sector

Chair of the DTU Climate Change Technologies Program

 

Public-Sector Consultancy

 

 

Hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

14. september: Borgermøde "Din mening", Københavns Befæstningsdag og nyt indbrud i bil.

 

LTK har haft borgermøde "Din Mening" i Kulturhuset, fra Hjortekær Grundejerforening deltog Næstformanden og flere medlemmer. Mødeformen var god, idet alle fik lejlighed til at komme til orde: Man blev delt i grupper på 7-10 personer, hvor der i hver gruppe deltog politikere og medarbejdere fra forvaltningen, læs mere her:

http://www.ltk.dk/media(3866,1030)/Idekatalog_-_Din_Mening.pdf

 

Københavns Befæstningsdag den 27. september, der er flere arrangementer, i vort område på Fortunfortet, se her:

http://www.ltk.dk/composite(7172).htm

 

og desværre endnu et indbrud i bil sidste nat, airbag stjålet  (Rævehøjvej). Tøv ikke at med ringe til Politiet, hvis man ser noget mistænkeligt, hvis indbrud igang, drej da 112, læs mere her om forebyggelse af indbrud:

http://www.stopindbrud.dk/

 

2. september. Dramatisk udvikling: Ingen høring om Superligastadion på Dyrehavegård.

Den seneste politiske udvikling i opførelsen af et superligastadion er, at Venstre og Radikale i Kommunalbestyrelsen i mandags har stemt mod den høring om et superligastadion på Dyrehavegård, som man tidligere har stemt for. Sagen beskrives i dag i flere artikler på DGOs hjemmeside: http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/apps/pbcs.dll/forside

Det må betyde, at den høring som Hjortekær Grundejerforening sammen med 5 grundejerforeninger omkring Dyrehavegård skulle deltage i, er aflyst indtil videre.

Superligastadionsagen i kort version:

1. 2008: Venstre og Radikale foreslår et Superligastadion på Dyrehavegård. Konservative, SF og Socialdemokraterne stemmer imod et stadion på Dyrehavegård, dvs. at stadion skal forblive, hvor det er nu.

2. Forår 2009: Et nyt flertal bestående af Socialdemokraterne, Radikale, SF og Venstre beslutter at bestille en konsulentundersøgelse (pris mere end 1 mil. kr.!) af udgifterne i forbindelse med at opføre et superligastadion ved Dyrehavegård og ved bevarelse/renovering af stadion, hvor det er nu. Derefter lover disse partier at afholde en borgerhøring. Konservative er imod, idet man ikke ønsker et stadion på Dyrehavegård.

3. I mandags på Kommunalbestyrelsesmødet opstår der et nyt flertal, idet Venstre og Radikale stemmer sammen med Konservative imod den høring, som Venstre og Radikale selv har foreslået.

Bestyrelsen følger sagen tæt, vor holdning er klar: Vi ønsker at bevare Dyrehavegård som et grønt område.

Læs mere om, hvad partierne mener om Dyrehavegårds fremtid på vor hjemmeside: www.hjortekaer.dk

 

Vedr. indbrud i biler i sidste weekend:

Bestyrelsen har fået flere forslag om, hvordan vi kan forebygge indbrud, bl.a. ved skilte om nabohjælp, webcam, vagtværn. Vi har undersøgt forslagene og fundet, at det mest effektive i forhold til prisen er en bevægelsessensor i carporten, der tænder et kraftigt lys på bilen. Indbrud i biler foregår oftest, når det er mørkt. Biler i risikoklassen er nye dyre BMW, AUDI mv., hvor navigationsanlæg og airbags stjæles. Skilte med nabohjælp hjælper ikke meget, hvis der ikke er et vagtværn eller andre der runderer hyppigt. Bestyrelsen har derfor undersøgt, hvad det koster med vagtværn: Det vil betyde en mangedobling af kontingentet og ingen garanti mod indbrud, idet vagtværn kun ville komme et par gange i løbet af et døgn. En mangedobling af kontingent er ingen holdbar løsning i en frivillig forening. Skilte med "Nabohjælp" anbefales ikke mere, idet de bliver ignoreret eller ikke sprogligt forstået.

22.august: Der er desværre stadig renovationsstrejke og nu er også genbrugsstationen lukket. Man kan selv følge med i udviklingen ved at klikke på denne link:

http://www.ltfh.dk/

Lyngby-Taarbæk Kommune inviterer til borgermøde, læs mere og tilmeld jer her:

http://www.dinmening.ltk.dk/

Områder som Superligastadion, fællesveje og kommunens økonomi vil sikkert blive berørt.

Her er udpluk fra LTKs hjemmeside om borgermødet:

Mød op i Kulturhuset torsdag den 3. september 2009 kl. 18 – 21 og indgå i dialog med medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

Din mening gør en forskel. Men den er ikke meget værd, hvis den aldrig bliver hørt. Derfor inviteres du til dialog om Lyngby-Taarbæk Kommunes udvikling med fokus på budgettet for 2010-2013 for områderne: Pasningsordning, Skole, Kultur og Fritid, Udsatte Grupper, Ældre, Arbejdsmarked og Beskæftigelse, Sundhed, Miljø og Trafik.

----------------------------------------------------------

29. juli 2009: Der er klaget til Foreningen over den tiltagende støj fra bus182/183, særligt de sidste dage har en af busserne støjet voldsomt.

Foreningen har sendt en klage til Movia, men det vil lægge mere pres på Movia, hvis der kommer mange klager. Bestyrelsen opfordrer alle, der synes at busserne støjer for meget, at klage til Movia  her:

http://www.moviatrafik.dk/Service/kundecenter/Pages/Risogros.aspx

Bed om et svar.

 Send en mail til bestyrelsen@hjortekaer.dk hvis i har klaget, så vi får et bedre indtryk af problemets omfang.

Vejsagen:

Foreningen har klaget over "privatiseringen" af Hjortekærbakken og gjort opmærksom på problematikken omkring Bjælkevangen, hvor det første stykke ved Rævehøjvej i dag er kommunal, resten privat. Vi mener, at hele Bjælkevangen burde være kommunal vej, idet en stor del af trafikken er gennemkørende og kommer udefra til/fra Brugsen.  

Ifølge DGO er der stor politisk fokus på vejsagen lige nu, vi håber at Kommunalbestyrelsen vil se på sagen igen, og der bliver fastlagt og udmeldt forståelige kriterier for hvad der skal være kommunal vej og hvad der skal være privat. Det er ikke klart lige nu, heller ikke efter de seneste udmeldinger fra Kommunen, som kan ses på www.ltk.dk

 ---------------------------------------------------

11. juli 2009: Kommuneveje til fællesveje, del af Bjælkevangen og del af Hjortekærbakken.

LTK skal spare penge, derfor er det besluttet i Teknisk Udvalg, at nedklassificere en del kommunale veje til private fællesveje.

Læs mere her: http://www.ltk.dk/composite(7066).htm

Indenfor Hjortekær Grundejerforenings område er det Bjælkevangen fra Rævehøjvej til Skovbovej og Hjortekærbakken fra Lundtoftevej til rensningsanlægget der "privatiseres".

De der grænser op til disse vejstykker, vil få udgifter til vedligeholdelse og snerydning af vejen.

Der er indsigelsesfrist indtil den 20. august, Hjortekær Grundejerforening hører gerne fra medlemmer, idet foreningen selvfølgelig er behjælpelig med indsigelse og evt. fællesskrivelser fra de berørte medlemmer.

Sidste nyt:

Til "Det Grønne Område" udtaler formanden for Teknisk Udvalg Liss Kramer Mikkelsen, at der måske er tale om en "ommer", læs mere her:

http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/article/20090710/ARTIKLER/785273908/1021

------------------------------------------------------------------

 2. juli 2009: Indbrud, Sankt Hans, Dyrehavegård.

Indbrud:

Der har desværre igen været indbrud i Hjortekær, denne gang på Skovvænget.

Bestyrelsen må endnu engang opfordre alle til årvågenhed og øjeblikkeligt at ringe til Politiet på 112, hvis der er tale om mistænkelige forhold som indbrud i gang, husk at skrive evt. bilnummer/signalement ned. 

Har man haft indbrud, underret bestyrelsen@hjortekaer.dk, vi udsender straks herefter en informationsmail.

Læs mere om forebyggelse af indbrud på: http://www.stopindbrud.dk/

Dyrehavegård:

Udvalget af Grundejerforeninger ved Dyrehavegård har nu modtaget de politiske partiers svar på vores brev vedr. Dyrehavegård og alle svar er nu tilgængelige på Foreningens hjemmeside: http://www.hjortekaer.dk/html/dyrehavegard.html

Udvalget vil deltage i den kommende undersøgelse/høring omkring Lyngby Idrætsby og stadion.

Sankt Hans:

Sankt Hans arrangementet blev en stor succes, tak til alle der hjælp med til at gøre aftenen festlig!

Sankt Hans festen er i øvrigt nævnt i "Det Grønne Område" i dag af Viceborgmester Lene Kaspersen i forbindelse med diskussionerne, om der fortsat skal anvendes kommunale penge til et Sankt Hans fyrværkeri.